23.02.24 OPS Nyheder

Kommunernes budgetaftaler varsler mere offentlig-privat samarbejde i 2024

En lang række kommuner har vedtaget at mere samarbejde med private virksomheder, velfærdsteknologi og friplejehjem skal være en del af løsningen på fremtidens udfordringer i deres budgetaftaler for 2024.

Foto: Getty Images

I efteråret underskrev landets kommunalpolitikere budgetforligene for 2024. Der blev med andre ord lagt sidste hånd på årets budgetmæssige prioriteringer i den kommunale opgavevaretagelse og borgernære velfærd.

Og der har været nok at tage fat på. Ligesom det foregående år, vil 2024 nemlig også være præget af en demografisk udvikling, der medfører et endnu stigende antal plejekrævende ældre og børn kombineret med en stigende mangel på plejeboliger, rekrutteringsudfordringer samt en presset økonomi.

DI’s gennemgang af budgetaftalerne viser at flere kommuner ønsker at løse udfordringerne gennem et styrket offentlig-privat samarbejde. Dette indebærer blandt andet et generelt øget fokus på gevinsterne ved konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver, investeringer i velfærdsteknologi og nye friplejehjem.

 

Opgaver i udbud og øget offentlig-privat samarbejde

En lang række af landets kommuner har besluttet at løse flere af de kommunale opgaver i samarbejde med private virksomheder for at skabe øget økonomisk råderum, kvalitetsforbedringer og frigive tid for de kommunale medarbejdere.

Eksempelvis har Rudersdal Kommune besluttet at igangsætte en konkurrenceudsættelse af rengøring i hjemmeplejen, så medarbejderne kan prioritere deres tid på pleje og omsorg for de ældre. Ligeledes har Hørsholm besluttet at udbyde tøjvask til hjemmeboende borgere i deres budgetaftale.

En række kommuner planlægger desuden generelt mere samarbejde med virksomheder på tværs af opgaveområder. Det gælder eksempelvis Frederiksberg Kommune, der har vedtaget en plan for øget konkurrenceudsættelse.

Flere kommuner ønsker at undersøge mulighederne for øget konkurrenceudsættelse og opnå større indsigt i, hvilke opgaver der med fordel kan sendes i udbud. Faxe Kommune har vedtaget en hensigtserklæring om at undersøge hvilke opgaver, der vil kunne sendes i udbud og udliciteres på Teknik- og Miljøudvalgets område. Lejre Kommune planlægger at undersøge potentialerne i udbud af rengøring samt vej- og parkopgaver og i Nyborg Kommune er forligsparterne enige om at der én gang årligt skal ske en drøftelse af offentlig-privat samarbejde i Økonomiudvalget med inspiration fra andre kommuner.

Nederst i artiklen finder du en tabel med en samlet oversigt over kommunernes planer, der vedrører øget offentlig-privat samarbejde (Tabel 1). 

 

Offentlig-privat samarbejde om velfærdsteknologi

19 ud af 98 Kommuner planlægger i budgetaftalerne at investere i velfærdsteknologiske og digitale løsninger, særligt indenfor sundheds- og ældreområdet.

Velfærdsteknologi har potentiale til at understøtte ældre borgere såvel som borgere med handicap eller psykiatriske diagnoser til at leve et mere selvstændigt liv. Dermed kan løsningerne  både forøge livskvaliteten blandt borgerne og frigive tid og ressourcer blandt kommunens medarbejdere. Det sker i tæt samarbejde med de private virksomheder, der står bag de innovative løsninger og den nye teknologi.

I Syddjurs Kommune vil man eksempelvis, i samspil med organisationer og virksomheder med kompetencer inden for området, afsøge, hvordan øget brug af velfærdsteknologiske løsninger kan give bedre livskvalitet for ældre borgere og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

I Hørsholm Kommune vil man benytte digitaliseringsløsninger til at afhjælpe manglen på medarbejdere. Dette indebærer bl.a. investering i et pilotprojekt med skærmløsninger i hjemmeplejen, afprøvning af døgnrytmelys på et plejehjem samt flere borgere på dosispakket medicin. Desuden vil kommunen investere i digital understøttelse af dagtilbud med portalen Hjernen & Hjertet samt behovsbaseret rengøring på Rungsted Skole.

Vallensbæk Kommune vil benytte en medicinrobot til dosispakket medicin, der kan hjælpe borgere med behov til selve administrationen, så de får den rette medicin på det rette tidspunkt. Det vil aflaste personalet, så de kan bruge deres kompetencer og faglighed på den borgernære omsorg.

I tabel 2 finder du en oversigt over kommunernes aftaler vedr. investeringer i og udbredelse af velfærdsteknologiske og digitale løsninger.

 

Manglen på ældreboliger kan imødegås af friplejehjem

Mange kommuner har kapacitetsudfordringer på ældreområdet og manglen på plejeboliger ser ud til at vokse i takt med den demografiske udvikling. Beregninger viser, at vi allerede i 2030 kommer til at mangle minimum 5.000 plejeboliger.

En række kommuner ønsker at imødegå disse udfordringer ved at opføre nye og udvide eksisterende friplejehjem. Desuden kan friplejehjem udvide de ældre borgeres frie valg ved at tilbyde dem et alternativ til de kommunalt drevne plejehjem. Tabel 3 indeholder en oversigt over kommuner med planer vedrørende friplejehjem. 

Tabel 1. Oversigt over kommunernes planer for mere offentlig-privat samarbejde

Kommune Initiativ
Aarhus Kommune

Aarhus Kommune vil afsætte 10 mio. kr. til indsatser i samarbejde med det private erhvervsliv gennem et nyt advisory board på ældreområdet. Formålet med det nye advisory board er – med inddragelse af private aktører – at få nye perspektiver på driften på sundheds- og ældreområdet, nye innovative løsninger og inddragelse af frivillige.

Desuden ønsker forligsparterne at driften af 4-5 nye kommunale plejehjem, med geografisk spredning på tværs af kommunen, sendes i udbud som selvejende plejehjem og/eller friplejehjem inden for de kommende år.

Ballerup Kommune

Ballerup Kommune vil evaluere kommunens udbudspolitik - herunder testning af pris og kvalitet.

Faxe Kommune

Faxe Kommune vil undersøge hvilke opgaver, der vil kunne sendes i udbud og udliciteres på Teknik- og Miljøudvalgets område.

Det skal være opgaver, hvor markedet er modent, og der er en kendt sandsynlighed for, at der kan opnås en økonomisk gevinst.

Frederiksberg Kommune

Et flertal i magistraten har vedtaget en plan for øget konkurrenceudsættelse. Partierne er enige om at afsætte midler til at få ekstern bistand til at afdække mulighederne for yderligere konkurrenceudsættelse, herunder øget IKU.

Guldborgsund Kommune

Guldborgsund Kommune vil udforske mulighederne for at finde gode eksempler fra private virksomheder, herunder offentlig-private partnerskaber, så erhvervslivet i endnu højere grad kommer i spil i forhold til den kommunale opgaveløsning.

Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune har besluttet at udbyde tøjvask til hjemmeboende borgere samt indføre brugerbetaling. Kommunen forventer en gevinst på 100.000 kr. i 2026 og 250.000 kr. årligt fra 2027 og frem.

Desuden har kommunen besluttet at igangsætte et arbejde med at udbyde kørsel til genoptræning samt til Daghjemmet Kammerhuset for ældre borgere. Kommunen forventer en årlig økonomisk gevinst på 250.000 kr. fra 2026 og frem.

Hillerød Kommune

Grundet flere borgere – og særligt flere ældre – er der et øget behov for genoptræningsforløb i Hillerød. Forvaltningen bedes derfor analysere træningsområdet med henblik på at fremtidssikre området med bl.a.  samarbejde med private leverandører. 

Kolding Kommune

Kolding Kommune vil analysere muligheden for udbud af områder, der i dag ikke udbydes, både vedrørende tjenesteydelser, håndværker ydelser m.v.

Køge Kommune

Forligsparterne ønsker at inddrage flere aktører i anlæg og drift af såvel sociale institutioner, plejeboliger og friplejehjem. Med de snævre kommunale anlægsrammer skal alle muligheder afsøges. Forligsparterne har afsat 1 mio. kr. i 2024 til at afdække, opdyrke og kvalificere samspillet med bl.a. private virksomheder.

Lejre Kommune

Lejre Kommune ønsker at undersøge potentialerne i konkurrenceudsættelse af den kommunale interne rengøring, samt Vej og Parks opgaver.

Nyborg Kommune

Forligsparterne er enige om, at der én gang årligt sker en drøftelse af offentlig-privat samarbejde i Økonomiudvalget med inspiration fra andre kommuner.

Randers Kommune

Randers Kommune har ambitioner om skovrejsning som et led i klimamålsætningerne og ønsker at indgå i eksterne samarbejder med bl.a. private virksomheder i realiseringen heraf.

Roskilde Kommune

I takt med at kommunen bliver større, er pasningskapaciteten for børnene et vigtigt fokuspunkt og parterne er enige om, at det i de kommende år er vigtigt at gå undersøgende ind på større samarbejde med private aktører.

Forvaltningen undersøger muligheder for alternativer til traditionelt byggeri af daginstitution i Viby, herunder opførelse som privat byggeri eller OPP-samarbejde, dvs. finansieringsformer som ikke på samme måde belaster anlægsrammen.

Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune har til hensigt at igangsætte arbejdet med udlicitering af tøjvask og rengøring i hjemmeplejen, så medarbejderne kan fokusere deres tid på at yde pleje og omsorg for de ældre.

Desuden vil kommunen sætte madproduktionen i udbud med en forventning om at kunne tilbyde mere varieret kost af god kvalitet til en lavere pris.

Samsø Kommune 

Samsø Kommune vil gennemføre kontroludbud af den offentlige trafik på Samsø fra 1. april 2024 til og med 1. april 2030. 

Slagelse Kommune

Slagelse Kommune vil arbejde for mere offentlig-privat samarbejde om rengøring.

Det er politisk besluttet, at 30% af pladserne rengøres af ekstern leverandør, mens 70% rengøres af kommunens egne rengøringsassistenter. I 2024 planlægges at vende fordelingsnøglen, så 70% rengøres af ekstern leverandør og 30% af kommunens egne rengøringsassistenter.

Skanderborg Kommune

Forligskredsen ønsker kommunens konkurrenceudsættelse analyseret. Analysen skal munde ud i en oversigt over, hvor Skanderborg Kommune vil have et muligt potentiale ved en konkurrenceudsættelse. Analysen skal desuden vise, hvor Skanderborg Kommune ligger i forhold til landsgennemsnittet. Analysen skal være afsluttet, således at resultaterne kan indgå i budgetprocessen for Budget 2025-2028.

Solrød Kommune

Solrød Kommune vil undersøge muligheden for at konkurrenceudsætte flere opgaver samt hvordan der kan arbejdes med bæredygtige udbud.

Desuden vil kommunen undersøge om der kan hentes inspiration fra Odsherred-modellen for offentlig-privat samarbejde, hvor store udbud opdeles i mindre temabaserede udbud, så også mindre virksomheder, herunder lokale, har mulighed for at byde ind.

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune har gennemført en analyse på indkøbs- og udbudsområdet vedr. besparelser ved udbud og har i januar 2024 fremlagt en udbudsplan baseret herpå.

Viborg Kommune

Et nyt P-hus i Domkirkekvarteret skal opgøres og Viborg Kommune søger at etablere det som et OPP-projekt, hvor OPP-leverandøren står for opførelsen af P-huset og efterfølgende lejer det ud til Viborg Kommune.

 

Tabel 2. Velfærdsteknologi og digitale løsninger

Kommune Initiativ
Assens Kommune

Assens Kommune vil investere 0,5 mio. kr. i velfærdsteknologi i både 2024 og 2025, budgetteret under Social og Ældreudvalget.

Ballerup

Ballerup Kommune vil videreføre deres velfærdsteknologiske udviklingspulje på 1,5 mio. kr. hvert år.

Brønderslev

Kommunen arbejder fortsat på at implementere velfærdsteknologiske løsninger for at imødegå udgiftspres og rekrutteringsudfordringer.

Egedal Kommune

Egedal Kommune fortsætter med investering i og implementering af velfærdsteknologiske løsninger på sundheds- og omsorgsområdet, som blev påbegyndt med implementeringen af skærmbesøg i hjemmeplejen i 2023. i 2024-27 afsættes der 1,05 mio. kr. til disse investeringer.

Desuden har kommunen fokus på, at så mange ukomplicerede ydelser indenfor videredelegeret sygepleje som muligt skal kunne varetages selvstændigt af borgerne selv vha. velfærdsteknologi. Desuden er et nyt tiltag i gang, hvor der arbejdes på, at udvalgte besøg fremover kan varetages via skærmløsninger fra et nyoprettet e-distrikt.

Fredericia Kommune

Fredericia Kommune vil afsætte 1,0 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. varigt fra 2025 til indfasning af velfærdsteknologi og datadreven styring.

Haderslev Kommune

Haderslev Kommune vil investere 1,6 mio. kr. i velfærdsteknologi til demensvenlige boliger samt 1 mio. kr. årligt i 2024, 2025 og 2026 i velfærdsteknologiske løsninger.

Herlev Kommune

I forbindelse med en styrket forebyggende indsats på rehabiliteringsindsatsen for de ældre borgere, vil Herlev Kommune benytte velfærdsteknologi, herunder arbejdsredskaber og hjælpemidler, som bidrager til, at borgeren i større grad vil kunne varetage opgaver selvstændigt.

Hillerød Kommune

Forvaltningen i Hillerød Kommune er i gang med at gennemføre byrådets nye strategi for digitalisering og velfærdsteknologi. Kommunen er åben for muligheder for offentlig-private partnerskaber, der fremmer den digitale udvikling. Desuden er der stort fokus på udviklingen af robotløsninger samt digital udvikling i administrationen.

Hjørring Kommune

Hjørring Kommune vil investere 1 mio. kr. i velfærdsteknologi årligt i 2024-2026 for at imødegå rekrutteringsproblemer på ældre- og handicapområdet.

Hørsholm Kommune

Øget digitalisering skal være med til at afhjælpe manglen på medarbejdere på især ældreområdet i Hørsholm Kommune. Der investeres i følgende initiativer på digitaliseringsområdet: Pilotprojekt med skærmløsninger i hjemmeplejen, fagsystem til PPR, afprøvning af døgnrytmelys på et plejehjem, flere borgere på dosispakket medicin, digital understøttelse af dagtilbud med portalen Hjerne & Hjertet, behovsbaseret rengøring på Rungsted Skole.

Ishøj Kommune

I budgetforliget har Ishøj Kommune budgetteret en besparelse i serviceudgifterne på 550.000 kr. i 2024 og 1.600.000 kr. årligt fra 2025 og frem gennem øget brug af velfærdsteknologi på Kærbo. 

Lejre Kommune

Lejre Kommune vil afsætte 5,5 mio. til digitalisering af sundheds- og ældreområdet samt 14,2 mio. kr. fra 2026 til et velfærdsteknologihus og sygeplejeklinik.

Odense Kommune

Odense Kommune vil gøre det muligt at tilbyde de af deres ældre borgere, som måtte ønske det, ældrepleje som understøttes med brug af velfærdsteknologi og nye løsninger. Forligsparterne ønsker derfor, at der i Odense etableres et e-distrikt, som dækker det velfærdsteknologiske områder og at der afsættes 4,0 mio. kr. i 2024, 4,5 mio. kr. i 2025 og 6,0 mio. kr. årligt i 2026 og frem til velfærdsteknologi og etablering af e-distrikt.

Randers Kommune

I Randers Kommune afsættes der 2 mio. kr. årligt i 2024-2026 til investeringer i velfærdsteknologi, så der bl.a. kan arbejdes mere med at indføre ny teknologi, som kan understøtte at ældre såvel som borgere med handicap og psykiske diagnoser øger deres mulighed for at leve en mere selvstændig og selvtilrettelagt hverdag.

Ringsted Kommune

Kommunen vil afsætte midler til at implementere velfærdsteknologi på ældreområdet, herunder rengøringsområdet.

Slagelse Kommune

En velfærdsteknologipulje skal give mulighed for at tænke teknologi ind som et naturligt førstevalg i rehabilitering og øvrig hjælp.

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune vil fortsætte og omdanne kommunens tidligere pulje til velfærdsteknologi, så den får et bredere fokus på velfærdsomstillinger. Denne nye velfærdsomstillingspulje skal styrke den borgernære velfærd på især ældreområdet. I samspil med organisationer og virksomheder med kompetencer inden for området skal det afsøges, hvordan øget brug af f.eks. velfærdsteknologiske løsninger kan give bedre livskvalitet for ældre borgere og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Der afsættes 3,5 mio. kr. årligt i 2024-2026 og 4,0 mio. kr. i 2027.

Vallensbæk Kommune

Vallensbæk Kommune vil benytte en medicinrobot, der kan hjælpe borgere med behov til selve administrationen af medicinen, så de får den rette medicin på det rette tidspunkt. Det vil aflaste personalet, så de kan bruge deres kompetencer og faglighed på den borgernære omsorg.

Vallensbæk Kommune vil desuden ’hverdagsdigitalisere’ og sætte fokus på de effektiviseringer, som nye digitaliserede og forenklede arbejdsgange kan give.

Vesthimmerlands Kommune

Sundhedsudvalget kan anvende en investeringspulje på 1 mio. kr. til velfærdsteknologi.

 

 

Tabel 3. Planer for opførelse af nye eller udvidelse af eksisterende friplejehjem og friplejeboliger.

Kommune Initiativ
Aarhus Kommune

Forligsparterne ønsker at driften af 4-5 nye kommunale plejehjem, med geografisk spredning på tværs af kommunen, sendes i udbud som selvejende plejehjem og/eller friplejehjem inden for de kommende år.

Brøndby Kommune

Der skal bygges nyt ældrecenter i Vesterled. Oprindeligt var planen at det skulle være et kommunalt plejecenter, men det har ikke været muligt at gennemføre projektet inden for den kommunale anlægsramme. Der skal fortsat bygges et nyt tidssvarende plejecenter, men det skal nu opføres som et privat drevet friplejehjem. Dette giver samtidig borgerne mulighed for at vælge et alternativ til de kommunalt drevne plejecentre i kommunen.

Egedal Kommune

Kommunen har vedtaget at undersøge mulighederne for opførelse af et friplejehjem i 2024.

Høje-Taastrup Kommune

Den seneste ældreboligprognose viser, at Høje-Taastrup Kommune i 2026 vil få vanskeligt ved at overholde plejeboliggarantien. For at imødekomme dette er partierne enige om, at der hurtigst muligt skal søges opført et friplejehjem i kommunen.

Kerteminde Kommune

Et nyt friplejehjem i Munkebo er på vej.

Kolding Kommune

I 2025 åbner friplejehjemmet ved Legeparken.

Køge Kommune

Processen og planlægningen for opførelsen af et friplejehjem er i den afsluttende fase, men der mangler at udpeges leverandør og placering.

Lejre Kommune

Lejre Kommune har kapacitetsudfordringer på ældreområdet. Der blev derfor bygget et friplejehjem i 2023, og endnu et plejehjem skal bygges. Kommunen er åben for både et kommunal og privat løsning.

Mariagerfjord Kommune

Borgerne efterspørger alternative tilbud hvorfor aftaleparterne er enige om, at der afsættes 5 mio. kr. årligt til finansiering af private pladser.

Næstved Kommune

Den demografisk udvikling medfører behov for flere plejeboliger og forligspartierne er enige om, at etablering af friplejehjem udgør en vigtig del af udbygningen, og at der skal samarbejdes med private leverandører.

Skive Kommune

Skive Kommune opførte i 2020 sit første friplejehjem, som blev udvidet med 6 nye pladser i efteråret 2023. Der er bevilget og vedtaget driftudvidelse til de seks nye pladser til budget 2024 og det forventes at de bliver belagt med borgere fra kommunen.

Solrød Kommune

Kommunen vil undersøge muligheder for friplejehjem i Havdrup.

Syddjurs Kommune

Med en stigende andel af de ældste borgere over 85 vil behovet for plejeboliger vokse de kommende år, hvorfor der i 1. halvår af 2024 skal udarbejdes en plejebolighandlingsplan, der beskriver et oplæg for de kommende års udbygning af antallet af plejeboliger. I den forbindelse ønsker forligspartierne fortsat, at andre anlægsformer som f.eks. friplejehjem indgår i beslutningsgrundlaget.

 

 

 

Relateret indhold