• Case
  • Bæredygtighed

Circular Food Technology

Circular Food Technology arbejder med upcycling – opkvalificerende genbrug. Biprodukter som ellers ville blive kasseret som affald, får ny værdi ved enten at blive genopfundet som et nyt produkt, eller som en del af et nyt produkt.

Aviaja Riemann-Andersen og Karin Beukel står bag Circular Food Technology (CFT), en forretning der bygger på at upcycle øl- og whiskyindustriens største sidestrøm, mask, til nye fødevarer. Hjørnestenen i virksomheden hviler således på at upcycle allerede anvendte fødevareressourcer og dermed holde dem længere i fødevarehierakiet.

CFT, samt datterselskabet Agrain, er født ud af et fødevare-innovationskursus på Københavns Universitet, samt et efterfølgende speciale, vejledt af Karin. Idéen om upcycling af mask var så god, at CFT vandt første præmien ved Venture Cup i januar 2018 – en idékonkurrence for start-up virksomheder der ønsker at gøre en forskel i verden.

3 Verdensmål danner rammen for Circular Food Technologys forretningsgrundlag

Der er et stort potentiale i udnyttelsen af mask. Mask er en ernæringsmæssig supertanker, spækfyldt med proteiner, fibre og vitaminer, hvilket gør den yderst attraktiv som ingrediens i forskellige fødevareprodukter. CFT har fundet en metode til at forarbejde mask fra den sidestrøm som øl- og whiskyproduktionen skaber verden over. CTF producerer næringsrige ingredienser og fødevarer som maskmel og granola.

”Ved at upcycle mask fra øl- og whiskyproduktion giver vi de maltede og mæskede korn endnu en anvendelse, og kan således biddrage til at mindske det store fødevaretab, samt tilbyde nye, sunde og bæredygtige hverdagsprodukter til forbrugerne”, fortæller Karin og Aviaja.

Ansvarligt forbrug og produktion 

CFT fokuserer på at mindske tabet af fødevarer og fødevareressourcer, førend de når detailhandlen og hjem i køkkenerne. 51% af de 1,6 bn ton fødevarer der bliver tabt eller smidt ud årligt kommer fra den tidlige del af fødevareværdikæden, og derfor er det her CFT lægger deres fokus.

”Det står efterhånden klart for alle, at vi er nødt til at øge mængden af tilgængelige fødevarer globalt – ikke kun på en bæredygtig vis, men også på en måde hvor vi ikke beslaglægger mere jord til landbrug. Og netop dette er vores mission” fortæller Karin.

Således bygger CFT’s forretning på verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion. Særligt bidrager virksomheden til delmål 12.2 ”brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt” og 12.3 ”Halver det globale madspild per person”.

Effektivt vandforbrug

Op mod 80% af mask er vand. Efter vandet har været gennem en proces i bryggeriet, er det ikke længere drikbart og kan ikke genbruges. Derfor har CTF udviklet en metode til at recirkulere og forarbejde vandet brugt i mæskningen i ølproduktion tilbage, således at det kan gøres drikbart igen. Denne løsning er helt unik, og derfor også ”patent pending” på nuværende tidspunkt. Denne yderligere tilføjelse til virksomhedens arbejde, bygger på verdensmål 6 Rent vand og sanitet, hvor CTF, mere specifikt, arbejder med og ønsker at bidrage til delmål 6.4 ”Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand”, samt delmål 6.5 ”indfør integreret styring af vandressourcer.

Bæredygtig fødevareproduktion

Ved en produktion på 100 liter øl, produceres 20 kg. mask. Med en total up-cycling af alt mask i verden vil en blanding som denne af korn og vand, rig på næring, kunne dække op mod 10% af det globale kalorieunderskud, som det estimeres, at verden vil stå overfor i 2028. Derfor har CFT’s løsning et potentiale der rækker langt ud over Danmarks grænser, og virksomhedens langsigtede vision er at eksportere deres produkt- og produktionsløsninger til lande med fødevaremangel for at bidrage til verdensmål 2, Stop sult, ved at arbejde med delmål 2.4 ”Gør fødevareproduktionen mere bæredygtigt” og delmål 2.1: ”Giv alle adgang til sikker og næringsrigsmad”. Dette gør CFT blandt andet ved at etablere samarbejder og finde partnere i udviklingslande. Således skal det på sigt ikke kun være muligt at upcycle mask herhjemme, men også i lande hvor hungersnød er en realitet.

SDG’erne som strategisk pejlemærke

At arbejde med verdensmålene har givet de to co-founders en klar strategisk retning, og dermed også gjort det lettere at vælge samarbejdspartnere som har fokus på bæredygtighed, i alle dele af virksomhedens værdikæde. ”Således er SDG’erne med helt inde i det inderste af både visioner og strategier”, fortæller Aviaja Riemann-Andersen.

SDG-målene er et grundlæggende element i vores forretning. Det betyder at vi ikke kan arbejde uden at arbejde med og for opfyldelse af målene. Det er ikke en attribut vi har tilføjet – det er sjælen Aviaja Riemann-Andersen, co-founder og CEO

Andre virksomheder kan også tage ved lære af hvordan startups som CFT har valgt at drive virksomhed. Aviaja mener især at det er vigtigt at pointere at, at arbejdet med SDG’erne ikke er kontrasterende til økonomisk bæredygtighed.
Herudover deler hun tre gode råd til andre som ønsker at arbejde med SDG’erne:

3 gode råd

1. Lad være med at være bange for målene.

2. Start med det mest åbenlyse mål og delmål.

3. Søg samarbejder og partnerskaber med uddannelsesinstitutionerne, de har rigtig mange kompetencer på området.