• Case
  • FN's verdensmål
  • Bæredygtighed

Regen Farmer

At komme i mål med Verdensmål 2, 13 og 15 kræver internationale samarbejder, og en kombination af disse tre verdensmål er netop hvad virksomheden Regen Farmer beskæftiger sig med.FN’s Verdensmål 2 handler om, at vi inden 2030 skal afskaffe sult, opnå fødevaresikkerhed, fremme forbedret ernæring og bæredygtigt landbrug. Verdensmål 13 handler om klimaindsats, og hvordan vi bedre ruster verden mod de klimaforandringer som sker netop nu og forandrer den verden som vi er vant til. Og Verdensmål 15 fokuserer på disse forandringer og livet på land, og hvordan vi kan sikre dette bedst. At komme i mål med dette kræver internationale samarbejder, og en kombination af disse tre verdensmål er netop hvad virksomheden Regen Farmer beskæftiger sig med.

Regen Farmer driver virksomhed ved at kunne levere et SaaS (software som service) produkt til landmænd og landbrugskonsulenter. Kristoffer Rønn-Andersen, manden bag Regen Farmer, har opfundet et softwaresystem, der hjælper med at omlægge landområder til regenerativt skovlandbrug. Skovlandbrug er en type arealanvendelse, hvor buske og træer kombineres med planteavl og/eller dyrehold. Skovlandbrug befinder sig i et krydsfelt mellem natur, skovbrug og landbrug. Formålene og fordelene ved at implementere træer og buske i produktionslandskaber kan variere meget, men kan f.eks. være øget udbytte, øget biodiversitet, øget klimasikring, forbedret vandkvalitet og reduktion i udvaskning af nærringsstoffer.

Det digitale omlægnings- og planlægningsværktøj, som Regen Farmer har udviklet, hjælper med at identificere typer af skovlandbrug egnet til kundernes jord og bedrift. Systemet gør brug af den nyeste teknologi og kunstig intelligens inden for landbrug og Saas produkter, samt satellitbilleder og er derved i stand til at finde de mest egnede typer af skovlandbrug. Ved at dyrke skovlandbrug øges den lokale fødevaresikkerhed, der bidrages til at mindske afskovning, og derudover kan øde land blive gjort frugtbart. Ved skovlandbrug fremfor traditionelt landbrug gøres produktionen mere robust mod ekstremt vejr og binder CO2 i jorden og planter.

Vi ser ikke regenerativt landbrug og forretning som modsætninger, men mener at regenerative metoder kan biddrage til en bedre økonomi hos den enkelte bedrift. Kristoffer Rønn-Andersen, CEO i Regen Farmer

Regen Farmers vision er, at accelerere omstillingen af land- og skovbrug til regenerativt skovlandbrug. Ved at omdanne landbrug til skovlandbrug kan flere fordele udnyttes, landbruget klimasikres og gøres mere uafhængigt af eksterne parter, ressourceudnyttelse optimeres, og bidrager dermed til en øget produktion, og økonomiske fordele kan derfor opnås.

Den bæredygtige gevinst ved skovlandbrug

Udover gevinster indenfor bedriften, har skovlandbrug optimale vilkår for også at bidrage til den bæredygtige dagsorden. Regen Farmers arbejde bidrager specielt indenfor to områder; klimaindsats og at færre sulter i u-landene, hvor særligt samarbejde med NGO’er spiller en vigtig rolle.

Regen Farmers arbejde med at omdanne landbruget til at være mere bæredygtigt bidrager til opnåelsen af verdensmål nummer 13 ”Klimaindsats”, og særligt to delmål er under virksomhedens radar. 13.1 ”Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til klimarelaterede katastrofer” og 13.b ”Styrk kapaciteten til effektiv håndtering af klimaforandringer”.

Ved at landområderne omdannes til skovlandbrug, øges produktionssystemets robusthed og nedsætter derved bedriftens ricisi, både overfor tørke og heftige regnmængder.

Livet på land er truet er klimaforandringerne, en af de mindre omtalte kriser er påvirkningen på biodiversiteten. At landbrug dyrkes som skovlandbrug kan medvirke til at biodiversiteten  øges. Ved at dyrke skovlandbrug hjælpes der til at sikre habitat for bestøvere og tiltrække naturlige skadedyrsbekæmpere. Derved øges aktiviteten i  landbruget og produktionen påvirkes positivt. Omlægning til skovlandbrug er dermed også et bidrag til verdensmål 15 ”Livet på land”, og netop plantning og bevaring af skov er et fokus under dette verdensmål. Regen Farmer bidrager med deres arbejde til delmål 15.3 ”Stop skovrydning og genopret ødelagte skove”, da plantning af nyt skovlandbrug netop bidrager til dette.

Mere skovlandbrug vil give øget udbytte af landbruget

Regen Farmer arbejder ikke blot for den miljømæssige fordel ved at omdanne landbrug til skovlandbrug, men har også for øje den humane gevinst ved et skovlandbrug. Mere skovlandbrug kan bidrage til fødevaresikkerhed.  Regen Farmers produkt er udviklet til særligt at kunne anvendes i udviklingslande, da det vil kunne medvirke til en stigning af tilgængelige fødevarer, samt sikring af samme for familiebønder. Det er netop hvad verdensmål nummer 2 handler om ”stop sult”. Mere præcist er det delmål 2.3 ”fordoble produktiviteten for små fødevareproducenter” og delmål 2.4 ”Gør fødevareproduktionen mere bæredygtig” som Regen Farmer bidrager til. At omdanne landbrug til regenerativt skovlandbrug taler direkte ind i en mere bæredygtig produktion end blot det traditionelle landbrug. Et eksempel på klimaeffekten ved skovlandbrug kan gå fra at udlede omkring 20 t co2/ha/år til blot at udlede 0.1 t co2/ha/år. Det er dog i u-lande sjældent landmændene selv, som benytter Regen Farmers produkt, men konsulenter eller NGO’er, da der er tale om meget fattige bønder. I lande som Brasilien, hvor Regen Farmer blandt andet bliver anvendt, er det de mere kapitalstærke landmænd, som selv benytter sig af værktøjet.

Det er ikke kun den økonomiske bundlinje som tæller

Kristoffer har tidligere startet to andre virksomheder, hvor der ikke var samme fokus på impact som med Regen Farmer, og han tilkendegiver, at det er langt sværere at starte virksomhed, hvor det ikke kun er den økonomiske bundlinje som tæller. For på anden vis at kunne følge udviklingen i ens virksomhed og måle på ens succes, forklarer Kristoffer, at det er essentielt at sidestille impact med profit, og at den proces kan i sig selv godt være svær. Regen farmer ligestiller deres forretningsmodel med deres impact-model, hvilket vil sige, at når der tjenes penge, gør virksomheden også en forskel – impact. Selvom processen er svær, mener Kristoffer dog, at Regen Farmer er langt:

”Vi er kommet langt fordi, der både er alignment fra vores vision hele vejen ned til vores operationelle KPI'er. Dette gør, at vi har en fælles KPI, der både er et udtryk for profit og impact”.

Hvilken industri man operer i, spiller en rolle, når man forsøger at etablere sig som ny virksomhed, men her er landbrugsindustrien måske lettere end andre:

”Jeg synes som sådan ikke at landbrugsindustrien er svær at trænge ind i. De etablerede store spillere kører deres eget løb, men så længe man lytter til landmændene så går det fint”, forklarer Kristoffer. Regen Farmer har dog endnu ikke været ude at søge meget kapital, men derimod fokuseret på deres brugere/kunder og på at generere omsætning. For at kunne se et afkast af deres arbejde på ”impact-kontoen” måler Regen Farmer løbende på de arealer, som bliver omlagt med deres udviklede måleværktøj. Virksomheden måler både på hvordan de bliver omlagt, samt ser effekten af omlægningen. Her måles klima (CO2, klimasikring),fødevaresikkerhed (diversitet, stabilitet og næringsværdi af afgrøder) og drift/arbejde. Regen Farmer har udviklet sine egne modeller og benchmarks, der bruges og som løbende forbedres.

SDG’erne som forretningsmodel

Kristoffers forretningsmodel og produkt er koblet direkte op på SDG’erne. Samtidig er Regen Farmers løsning skalérbar, hvilket giver virksomheden et stort globalt potentiale. Hvis andre iværksættere står med drømmen om også at være en del af SDG-holdet og bidrage til verdensmålene, har Kristoffer følgende 3 råd:

  1. Fokusér på 2-3 delmål.
  2. Brug dem som ét af flere værktøjer.
  3. Find koblingen til jeres forretningsmodel.

Kristoffer ser dog en større udfordring for de mere etablerede virksomheder. De kan være begrænsede af, at deres eksisterende forretningsmodeller ikke stemmer overens med SDG’erne. Det kan skabe bias overfor hvilke valg som virksomheden er i stand til tage, før de skal ændre markant i deres forretningsmodeller. Dertil ser Kristoffer dog en hjælpende hånd, i at kunne bruge eksterne rådgivere, som vil være et sæt ydre øjne på problemstillingen, og være i stand til at bidrage en mere objektiv vurdering, af hvad som skaber størst værdi.