• Verdensmål
 • Bæredygtighed

Verdensmål 14

Bevare og sikre bæredygtig brug af verdenens have og deres ressourcer

Verdenshavene er truet af flere forskellige sider. Plastik i små og store stykker flyder rundt o alle verdenens have, og overfiskeri truer mange steder livet i dybet. CO2 gør havet surt, og det er ødelæggende for koralrevene og livet i og omkring dem. Verdenshavene er samtidig den livsnerve, som alt andet liv på Jorden er afhængigt af, og derfor skal der investeres omfattende i indsatser, der kan genoprette havene. Verdensmål nummer 14 kalder på en bæredygtig udvikling, der skaber rammer for en bedre forvaltning af havene og de kystnære økosystemer, og som kan beskytte dem mod menneskers udnyttelse og påvirkning*.

Livet i havet er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling. Verdensmålene for bæredygtig udvikling skaber en ramme for bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og kystnære økosystemer i forhold til landbaseret forurening og adresserer påvirkningerne af havforsuring. Bedre bevarelse og bæredygtig udnyttelse af havbaserede ressourcer gennem international lovgivning vil også bidrage til at afbøde nogle af de udfordringer, som vores verdenshave står overfor.

Verdensmål 14 i delmål og indikatorer:

Delmål

 

Indikator

 

Forslag til danske målepunkter**

14.1.
imagekc19t.png

Inden 2025 skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.

14.1.1.

Indeks over kyst overgødskning (kysteutrofiering) og densiteten af flydende plastikaffald.

 • Mængde af næringsstoffer
  i havet.
 • Antal solgte dæk.
 • Koncentration af metaller
  i havets sediment.

14.2.
imagen7tug.png

Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå væsentlige negative indvirkninger, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

14.2.1.

Andel af nationale eksklusive økonomiske zoner, der administreres på basis af en økosystem-tilgang.

 • Omfang af iltsvind i de indre
  danske farvande.
 • Dybdegrænse for ålegræs
  i de indre danske farvande.
 • Udvikling i badevandskvaliteten.

14.3.
imagedtifo.png

Indvirkningen af forsuringen af havene skal minimeres og håndteres, bl.a. gennem øget videnskabeligt samarbejde på alle niveauer.

14.3.1.

Gennemsnitlig surhedsgrad i havet (pH) målt i henhold til et aftalt antal repræsentative målestationer.

 

14.4.
imagec71ni.png

Inden 2020 skal fiskeri reguleres effektivt, og der skal sættes en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres videnskabeligt baserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst muligt, og som minimum til niveauer, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet efter deres biologiske karakteristika.

14.4.1.

Andelen af fiskebestande, der er indenfor deres biologisk bæredygtige niveauer.

 • Andel bæredygtig fangst.

14.5.
imageiq9s2.png

Inden 2020 skal mindst 10procent af kyst- og havområder være beskyttet, i overensstemmelse med national og international lovgivning og baseret på den bedste tilgængelige videnskabelige information.

14.5.1.

Dækningsgraden af beskyttede havområder i forhold til de samlede havområder.

 

14.6.
imagem1g56.png

Inden 2020 skal bestemte former for fiskeristøtte, der forårsager overkapacitet og overfiskeri, forbydes, og støtte, der bidrager til ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri, skal fjernes, og der skal afstås fra at indføre nye lignende støtteordninger, idet det erkendes at passende og effektiv speciel- og differentieret behandling af udviklingslande og de mindst udviklede lande bør være en integreret del af Verdenshandelsorganisationens forhandlinger om fiskeristøtteordninger [c].

14.6.1.

Hvert lands fremskridt i forhold til graden af implementering af internationale instrumenter, der har det mål at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

 

14.7.
imageipji9.png

Inden 2030 skal de økonomiske fordele øges for små udviklingsøstater og de mindst udviklede lande, som stammer fra bæredygtig brug af havets ressourcer, herunder bæredygtig forvaltning af fiskeri, akvakultur og turisme.

14.7.1.

Bæredygtigt fiskeri som procentdel af BNP for små østater under udvikling, for de mindst udviklede lande og for alle lande.

 

14.a.
imagehw5mi.png

Den videnskabelige viden, forskningskapacitet og overførsels af havteknologi skal øges, idet der tages hensyn til "the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology", for at forbedre havenes sundhedstilstand og for at øge havbiodiversitetens bidrag til udviklingen i udviklingslande, især små østater under udvikling og de mindst udviklede lande.

14.a.1.

Andel af det samlede forskningsbudget der går til forskning indenfor havteknologi.

 

14.b.
imageis17k.png

Småfiskere skal gives adgang til havets ressourcer og markeder.

14.b.1.

Fremskridt i hvert land i forhold til graden af indførelse af juridiske/regulative/policy-/institutionelle rammer, der anerkender og beskytter småfiskeres adgangsrettigheder.

 • Andel små fiskefartøjer.

14.c.
imagel6mcm.png

Beskyttelse og bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer skal øges ved at implementere den internationale lovgivning, som afspejlet i De Forenede Nationers Havretskonvention (UNCLOS), som angiver de juridiske rammer for bevarelse og bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer, som anført i paragraf 158 i "The future we want".

14.c.1.

Antal af lande, der gør fremskridt i forhold til at ratificere, acceptere og implementere retlige-, policy- og institutionelle rammer, og hav-relaterede instrumenter, som implementerer international lovgivning, som angivet i De Forenede Nationers Havretskonvention, for bevarelse og bæredygtigt brug af havet og dets ressourcer.

 

 


 

 1. *Beskrivelse af Verdensmål: Bæredygtig Business af Steffen Max Høgh & Simon Elsborg Nygaard
 2. **Forslag til danske målepunkter af 2030-panelet