• Verdensmål
 • Bæredygtighed

Verdensmål 16

Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Fred, stabilitet, menneskerettigheder og effektiv regeringsførelse baseret på retsstatsprincipper er vigtige betingelser for en bæredygtig udvikling. Vold og undertrykkelse minimerer derimod landes muligheder for at opbygge bæredygtige samfund og økonomisk vækst. Med Verdensmålene forpligter FN’s medlemslande sig til at arbejde for at løse konflikter, styrke retsstatsprincipper og sikre menneskerettigheder*.

Fred, retfærdighed og stærke institutioner er et af 17 verdensmål, som indgår udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling. Verdensmålene for bæredygtig udviklingsmål vil søge at reducere alle former for vold, og gennem samarbejde med regeringer og lokalsamfund finde varige løsninger på konflikter og usikkerhed. Styrkelse af retsstatsprincipper og fremme af menneskerettigheder er helt central for denne proces. Det samme gælder begrænsning af ulovlige våbenstrømme og større inddragelse af udviklingslande i globale beslutningsorganer.

Verdensmål 16 i delmål og indikatorer:

Delmål

 

Indikator

 

Forslag til danske målepunkter**

16.1.
imagehb0xa.png

Alle former for vold og voldsrelateret dødsfald skal reduceres væsentligt overalt.

16.1.1.

Antal af ofre for overlagt mord pr. 100.000 mennesker, opdelt på køn og alder.

 • Antal ofre for anmeldte
  forbrydelser.

16.1.2.

Konfliktrelaterede dødsfald pr. 100.000 mennesker, opdelt på køn, alder og årsag.

 • Tilbagefald til ny voldskriminalitet
  for fængselsdømte.

16.1.3.

Andel af befolkning, som har været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold inden for de seneste 12 måneder.

 

16.1.4.

Andel af befolkning, der føler sig sikre, når de går alene rundt i deres nærområde.

 

16.2.
image5y3y8.png

Mishandling, udnyttelse og menneskehandel og alle former for vold og tortur mod børn skal stoppes.

16.2.1.

Andel af 1-17-årige børn, der har oplevet enhver form for fysisk straf og/eller psykisk aggressivitet fra deres omsorgsperson indenfor den seneste måned.

 • Antal underretninger om børn
  og unge.
 • Magtanvendelse overfor børn
  og unge.

16.2.2.

Antal af ofre for menneskehandel pr. 100.000 mennesker, opdelt på køn, alder og form for udnyttelse.

 

16.2.3.

Andel af unge kvinder og mænd mellem 18 og 29 år, som har oplevet seksuel vold inden de fyldte 18 år.

 

16.3.
imagec6l8f.png

Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, og der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.

16.3.1.

Andel af voldsofre indenfor de seneste 12 måneder, som har rapporteret, at de har været offer, til en kompetent myndighed eller anden anerkendt konfliktløsningsmekanisme.

 • Gennemsnitlig ventetid i
  retssystemet.
 • Antal langvarige varetægtsfængslinger.

16.3.2.

Andel af ikke-dømte tilbageholdte i forhold til det samlede antal indsatte i fængsler.

 • Antal ubetingede anbringelser
  i strafcelle.

16.4.
imagefe6nd.png

Inden 2030 skal ulovlige penge- og våbenstrømme væsentligt reduceres, og indsatsen for inddrivelse og tilbagelevering af af stjålne værdier og bekæmpelse af alle former for organiseret kriminalitet skal styrkes.

16.4.1.

Den totale værdi af indgående og udgående ulovlige pengestrømme (i US dollars).

 • Antal underretninger om hvidvask.

16.4.2.

Andel af konfiskerede håndvåben og lette våben, som er registreret og sporet i henhold til internationale standarder og retlige instrumenter.

 

16.5.
imager5bmc.png

Alle former for korruption og bestikkelse skal nedbringes betydeligt.

16.5.1.

Andel af personer, der har været i kontakt med en offentligt ansat mindst én gang og som betalte bestikkelse til en offentlig ansat, eller som blev bedt om bestikkelse af en offentligt ansat indenfor de seneste 12 måneder.

 • Oplevet korruption.

16.5.2.

Andel af virksomheder, der mindst én gang har været i kontakt med en offentligt ansat og som betalte bestikkelse til en offentligt ansat, eller som blev bedt om bestikkelse af en offentligt ansat indenfor de seneste 12 måneder.

 

16.6.
imagemt3ce.png

Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

16.6.1.

De primære statsudgifter, som andel af det godkendte budget, opdelt efter sektor (eller budgetkode eller lignende).

 • Tillid til danske institutioner blandt den voksne del af befolkningen.

16.6.2.

Andel af befolkning, der var tilfreds med deres seneste oplevelse af en offentlig tjeneste ydelse.

 

16.7.
imagel9aj.png

Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

16.7.1.

Andel af stillinger (opdelt pår køn, alder, personer med handicap og befolkningsgrupper) ved offentlige institutioner (nationale og lokale beslutningsmyndigheder, offentlige serviceerhverv og retsvæsenet) i sammenligning med den nationale fordeling.

 • Stemmeprocent til valg i
  kommuner, regioner, Folketinget og
  Europa-Parlamentet.

16.7.2.

Andel af befolkning, som mener, at beslutningsprocesser er inkluderende og lydhøre, opdelt på køn, alder, handicap og befolkningsgruppe.

 

16.8.
imagea1pai.png

Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige institutioner skal udbygges og styrkes.

16.8.1.

Andel af medlemmer og stemmerettigheder fra udviklingslande i internationale organisationer.

 

16.9.
image8upc.png

Inden 2030 skal der gives en retlig identitet til alle, herunder fødselsregistrering.

16.9.1.

Andel af børn under fem år, hvor fødsel er blevet registreret af en civil myndighed, opdelt på alder.

 

16.10.
imageuvb4j.png

Der skal sikres offentlig adgang til information og beskyttelse af fundamentale frihedsrettigheder i henhold til international lovgivning og internationale aftaler.

16.10.1.

Antal af bekræftede mord, bortførelser, tvungne forsvindinger, vilkårlige tilbageholdelser og tortur mod journalister og associerede mediefolk, fagforeningsmedlemmer og menneskerettighedsforkæmpere indenfor de seneste 12 måneder.

 • Antal domme, der gives i
  henhold til straffelovens § 266 b, racismeparagraffen.

16.10.2.

Antal af lande, der har vedtaget og afgivet konstitutionelle, lovmæssige og/eller politiske garantier for offentlig adgang til information.

 

16.a.
image0fgq.png

Relevante nationale institutioner skal styrkes, bl.a. gennem internationalt samarbejde, for at opbygge kapacitet på alle niveauer, og i særdeleshed i udviklingslande, for at forhindre vold og bekæmpe terrorisme og kriminalitet.

16.a.1.

Tilstedeværelse af uafhængige nationale menneskerettighedsinstitutioner, der opfylder Paris-principperne.

 

16.b.
image9y9l1.png

Ikke-diskriminerende love og politikker til støtte for en bæredygtig udvikling skal fremmes og håndhæves.

16.b.2.

Andel af befolkning, der rapporterer at have følt sig diskrimineret eller forfulgt indenfor de seneste 12 måneder som følge af ulovlig diskrimination i henhold til de internationale menneskerettigheder.

 • Antal sager, der er behandlet
  i Ligebehandlingsnævnet.

 

 1. *Beskrivelse af Verdensmål: Bæredygtig Business af Steffen Max Høgh & Simon Elsborg Nygaard
 2. **Forslag til danske målepunkter af 2030-panelet