• Verdensmål
 • Bæredygtighed

Verdebsmål 17

Styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene

Verdensmålene kan kun realiseres, hvis hele verdenen arbejder sammen og hjælper til med at finansiere dem på tværs af landegrænser. Verdensmål 17 handler om at styrke dette tværgående samarbejder. Endvidere har mange lande brug for finansiel støtte og ressourcer til at fortsætte eller komme i gang med den bæredygtige udvikling. Styrkelse af global solidaritet er det 17. Verdensmål*.

Styrkelse af global solidaritet er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling. Målet er at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde ved at støtte nationale planer for at nå alle verdensmålene. Gennem fremme af internationale handel og støtte til øget eksport fra udviklingslandene vil bidrage til at opnå et universelt, regelbaseret og retfærdigt handelssystem, der er fair og åbent og til fordel for alle.

Verdensmål 17 i delmål og indikatorer:

Delmål

 

Indikator

 

Forslag til danske målepunkter**

17.1.
imagegz21e.png

National ressourcemobilisering skal styrkes, bl.a. gennem international støtte til udviklingslande, for at forbedre den nationale kapacitet til skatte- og andre indtægtsopkrævninger.

17.1.1.

Statens samlede indtægter som andel af BNP, opdelt på kilde.

 • Direkte udenlandske investeringer i udviklingslande og de mindst udviklede lande.
 • Migranters pengeoverførsler ud af Danmark.

17.1.2.

Andel af det nationale budget, der finansieres af nationale skatteindtægter.

 

17.2.
imagegchiu.png

Udviklede lande skal leve fuldt op til deres officielle forpligtelser til at give udviklingsbistand, herunder mange udviklede landes løfte om at nå målet på 0,7 procent af bruttonationalproduktet i udviklingsbistand (ODA/BNI) til udviklingslande og 0,15 procent til 0,20 procent af ODA/BNI til de mindst udviklede lande. ODA-ydere tilskyndes til at sætte et mål om at give mindst 0,20 procent af ODA/BNI til de mindst udviklede lande.

17.2.1.

Netto officiel udviklingsbistand, samlet og til de mindst udviklede lande, som andel af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) udviklingskomites donorers samlede bruttonationalindkomst (BNI).

 

17.3.
imagegrcak.png

Der skal mobiliseres yderligere finansielle ressourcer til udviklingslande fra forskellige kilder.

17.3.1.

Direkte udenlandske investeringer (FDI), ulandsbistand og Syd-Syd-samarbejde som en andel af det samlede nationale budget.

 

17.3.2.

Størrelsen af pengeoverførsler til hjemland fra emigranter (i US dollars) som andel af samlet BNP.

 

17.4.
imagei4ytu.png

Udviklingslande skal hjælpes til at opnå langsigtede og bæredygtig gæld gennem koordinerede politikker, der skal fremme finansiering, sanering og restrukturering af gæld, alt efter hvad der er passende, og den eksterne gæld for meget gældsatte fattige lande skal adresseres med henblik på at nedsætte gældspresset.

17.4.1.

Gældydelse som en andel af eksport af varer og tjenesteydelser.

 • Privat gæld i Danmark.

17.5.
imageg337.png

Der skal vedtages og implementeres investeringsfremmende tiltag for de mindst udviklede lande.

17.5.1.

Antal af lande, der har vedtaget og implementeret investeringsfremmende tiltag for de mindst udviklede lande.

 

Teknologi

 

 

17.6.
image8jbzh.png

Der skal forbedres Nord-Syd-, Syd-Syd- og det regionale triangulære samarbejde samt det internationale samarbejde omkring, og adgang til, videnskab, teknologi og innovation, og øges vidensdeling igennem gensidige aftalte vilkår, herunder forbedret koordinering af eksisterende mekanismer, især på FN-niveau, og gennem en global teknologi-faciliteringsmekanisme.

17.6.1.

Antal af videnskabelige- og/eller teknologiske samarbejdsaftaler og programmer mellem lande, opdelt efter type af samarbejde.

 • Antal udvekslingsophold for
  udenlandske studerende i Danmark
  og for danske studerende i udlandet.

17.6.2.

Fastnet internet abonnementer pr. 100 indbyggere, opdelt på hastighed.

 

17.7.
imageoie2h.png

Udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljøtilpassede teknologier til udviklingslande på gunstige vilkår, herunder koncessionsvilkår og begunstigede vilkår, skal fremmes, efter gensidig aftale.

17.7.1.

Den samlede størrelse af godkendt finansiering til udviklingslande, der er afsat til at fremme udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljøtilpasset teknologier.

 

17.8.
imagegml6.png

Teknologibanken og videnskab-, teknologi- og innovationskapacitets-opbygningsmekanismer skal igangsættes for de mindst udviklede lande inden 2017, og der skal ske en øget brug af støtteteknologier, især informations- og kommunikationsteknologier.

17.8.1.

Andel af personer, der bruger internettet.

 

Kapacitetsopbygning

 

 

17.9.
imagez7yyg.png

International støtte til implementering af effektiv og målrettet kapacitetsopbygning i udviklingslande skal styrkes, for at støtte nationale planer til implementering af verdensmålene for bæredygtig udvikling, herunder gennem Nord-Syd-, Syd-Syd- og triangulært samarbejde.

17.9.1.

Dollarværdien af finansiel og teknisk bistand (herunder gennem Nord-Syd-, Syd-Syd- og trekantssamarbejde.).

 

Handel

 

 

17.10.
image8w7a.png

Der skal fremmes et universelt, regelbaseret, åbent, ikke-diskriminerende og retfærdigt multilateralt handelssystem under Verdenshandelsorganisationen, bl.a. gennem forhandlingskonklusionerne fra "Doha-udviklingsdagsordenen"

17.10.1.

Globalt vægtet tarifgennemsnit.

 

17.11.
imagesxagp.png

Udviklingslandenes eksport skal øges betydeligt, og der skal særligt stiles efter at fordoble de mindst udviklede landes andel af den globale eksport inden 2020.

17.11.1.

Udviklingslande og de mindst udviklede landes andel af den globale eksport.

 • Dansk import fra
  udviklingslande.

17.12.
image1qslh.png

Der skal implementeres rettidig toldfri og kvotefri markedsadgang for alle de mindst udviklede lande, i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens beslutninger, bl.a. ved at sikre at regler vedrørende præferenceoprindelsesland, gældende for import fra de mindst udviklede lande, er gennemsigtige og enkle, og bidrager til at give lettere markedsadgang.

17.12.1.

Gennemsnitstariffer, som udviklingslande, de mindst udviklede lande og små østater under udvikling, står overfor.

 

Systemiske udfordringer                  

 

 

Kohærens mellem politikker og institutioner

 

 

17.13.
image531.png

Den globale makroøkonomiske stabilitet skal forbedres, bl.a. gennem koordination og kohærens af politikker.

17.13.1.

Makroøkonomiske instrumenter.

 

17.14.
image55p6.png

Politikkohærens for bæredygtig udvikling skal styrkes.

17.14.1.

Antal af lande, der har mekanismer på plads til at øge policy-kohærens i forhold til bæredygtig udvikling.

 

17.15.
imagewtvq.png

Der skal udvises respekt for hvert lands politiske handlerum og lederskab i forhold til at indføre og implementere politikker til udryddelse af fattigdom og bæredygtig udvikling.

17.15.1.

Udstrækning af brug af landes egne resultatbaserede rammer og planlægningsværktøjer opdelt efter, hvem der leverer udviklingssamarbejdet.

 • Danmarks score på Commitment to Development Index.

Multi-stakeholder partnerskaber

 

 

17.16.
imageihcpj.png

Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene

17.16.1.

Antal af lande, der rapporterer fremskridt indenfor multi-stakeholder udviklingseffektive monitoreringsrammer, der støtter opnåelse af verdensmålene for bæredygtig udvikling.

 

17.17.
image10ozs.png

Der skal tilskyndes og fremmes effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

17.17.1.

Mængden af US dollars, der afsættes til offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber.

 • Antal danske virksomheder,
  der er medlem af UN Global
  Compact.
 • Andel af universiteternes
  samarbejdsaftaler, der vedrører
  forskning efter type af partner.

17.18.
imageci7ajj.png

Inden 2020 skal støtten til kapacitetsopbygning i udviklingslandene øges, herunder til de mindst udviklede lande små udviklingsøstater, for i væsentlig grad at øge tilgængeligheden af høj kvalitet, opdatereret og pålidelig data, der er disaggregeret efter indkomst, køn, alder, race, etnicitet, migrationsstatus, handicap, geografisk placering og andre relevante karakteristika i en national kontekst.

17.18.1.

Andel af bæredygtige udviklingsindikatorer produceret på nationalt niveau med komplet opdeling, hvor relevant i henhold til målet, og i overensstemmelse med de grundlæggende principper for officiel statistik.

 

17.18.2.

Antallet af lande, der har national lovgivning, der retter sig efter de grundlæggende principper for officiel statistik.

 

17.18.3.

Antal af lande med en national plan for statistisk data, der er fuldt finansieret og i gang med at blive implementeret, opdelt efter finansieringskilde.

 

17.19.
image057bs.png

Inden 2030 skal der bygges videre på eksisterende initiativer for at udvikle måling af fremskridt mod bæredygtig udvikling, som supplererer bruttonationalproduktet og den statistiske kapacitetsopbygning i udviklingslandene skal støttes.

17.19.1.

Dollarværdien af alle ressourcer, der er afsat til at styrke den statistiske kapacitet i udviklingslande.

 

17.19.2.

Andel af lande som (a) har udført mindst én folketælling og husoptælling inden for de seneste 10 år og som (b) har opnået 100 procent fødselsregistrering og 80 procent dødsfaldsregistrering.

 


 

 1. *Beskrivelse af Verdensmål: Bæredygtig Business af Steffen Max Høgh & Simon Elsborg Nygaard
 2. **Forslag til danske målepunkter af 2030-panelet