• Verdensmål
 • Bæredygtighed

Verdensmål 6

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet samt at dette forvaltes bæredygtigt

Vandmangel påvirker mere end 40 procent af verdenens befolkning, og det bliver kun værre i fremtiden, når klimaforandringerne kommer til at gøre i forvejen tørre regioner endnu mere tørre. I lande med en sund økonomi er problemet til at håndtere investeringer i teknologi, men i fattige lande kan en forværring betyde, at millioner af mennesker helt kommer til at mangle vand til ikke bare at drikke, men også til dyr og afgrøder. Detkan resultere i en humanitær katastrofe af helt uoverskuelige dimensioner. Verdensmålene skal sikre, at regeringer investerer i teknologi og infrastruktur til at få rent drikkevand ud til alle i 2030. Derudover forpligter Verdensmålene landene til at passe på vandrelaterede økosystemer som skove, bjerge, vådområder, søer og floder*.

Adgang til vand og sanitet er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling. Der er også brug for at styrke det internationale samarbejde for at fremme vandeffektivitet og støtte behandlingsteknologier i udviklingslande.

Verdensmål 6 i delmål og indikatorer:

Delmål

 

Indikator

 

Forslag til danske målepunkter**

6.1.
imageu9qv.png

Inden 2030 skal der opnås universel og lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle.

6.1.1.

Andel af befolkning, der bruger sikkert forvaltet drikkevandsservice.

 • Udgift til vand og spildevand
  som andel af husstandsindkomsten.
 • Kvalitet af drikkevandet.
 • Kvalitet af grundvandet.
 • Andel af drikkevandet, der
  består af renset grundvand.

6.2.
imagegg2we.png

Inden 2030 skal der opnås lige adgang til egnet sanitet og hygiejne for alle, og ordentlige toilet forhold for alle, med særlig opmærksomhed på kvinder og pigers behov, og på mennesker i sårbare situationer.

6.2.1.

Andel af befolkning, der bruger sikkert forvaltede sanitetsfaciliteter, herunder håndvask faciliteter med sæbe og vand.

 • Andel af elever, der er tilfredse
  med toiletforholdene i skolerne.

6.3.
image6f4uh.png

Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

6.3.1.

Andel af spildevand, der behandles sikkert.

 

 

 • Mængde næringsstoffer udledt
  fra renseanlæg.

6.3.2.

Andel af vandområder med god vandkvalitet.

 • Forbrug af pesticider og
  næringsstoffer i landbrug, skovbrug
  og gartneri, hos husholdninger og på
  offentlige arealer.

6.4.
imageyam3w.png

Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed, og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider af vandmangel, betydeligt.

6.4.1.

Ændring af vandforbrugs-effektiviteten over tid.

 

 

 • Samlet vandforbrug.

6.4.2.

Vandstressniveau: indvindingen af vand som en andel af de tilgængelige friskvandsressourcer.

 • Vandtab i vandforsyningen.

6.5.
imagey0gz.png

Inden 2030 skal forvaltning af vandressourcer integreres på alle niveauer, herunder gennem samarbejde på tværs af landegrænser, som det er relevant.

6.5.1

Grad af implementering af integreret vandressource forvaltning (0 - 100).

 • Mængde næringsstoffer udledt
  i havet.

6.5.2.

Andel af vandoplande på tværs af landegrænser med en operationel aftale om vandsamarbejde.

 

6.6.
imagew61b.png

Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

6.6.1.

Ændring i omfanget af vandrelaterede økosystemer over tid.

 • Areal af søer, moser, enge,
  strandenge og overdrev beskyttet
  efter naturbeskyttelsesloven.

6.a.
imagesg6pp.png

Inden 2030 skal det internationale samarbejde og støtte til kapacitetsopbygning i udviklingslande udvides indenfor vand- og sanitetsrelaterede aktiviteter og programmer, herunder indvinding af vand, afsaltning, vandeffektivitet, spildevandsbehandling, genbrug og genanvendelsesteknologier.

6.a.1.

Mængde af vand- og sanitetsrelaterede officiel udviklingsbistand, som er del af en regeringskoordineret udgiftsplan.

 

6.b.
blobid0.png

Støtte og styrke lokalsamfundenes deltagelse i at forbedre forvaltningen af vand- og sanitet.

6.b.1.

Andel af lokale administrative enheder med etablerede og operationelle politikker og procedurer for lokalsamfundenes deltagelse i for forvaltning af vand og sanitet.

 


 

 1. *Beskrivelse af Verdensmål: Bæredygtig Business af Steffen Max Høgh & Simon Elsborg Nygaard
 2. **Forslag til danske målepunkter af 2030-panelet