• Verdensmål
 • Bæredygtighed

Verdensmål 7

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Verdens energiforbrug er kun gået én vej siden industrialiseringen, og det er opad. Brugen af fossile brændstoffer er en af de drivende kræfter bag den igangværende klimakrise, og i hele verdenen er regeringer og forskere enige om, at kloden simpelthen ikke kan holde til, at vi fortsætter som hidtil. Verdenen skal som helhed skifte til en mere bæredygtig energiforsyning, og det betyder helt ufatteligt store investeringer i grøn energi i form af solenergi, vindenergi og termisk energi. Samtidig skal prisen på energien ned, så alternative – sort energi – ikke forbliver den attraktive løsninger i lavindkomstlande*.

Bæredygtig energi er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen. Vedtagelsen af omkostningseffektive standarder for en bredere vifte af teknologier kan også reducere det globale elforbrug fra bygninger og industri med 14 procent. Det svarer til omtrent 1,300 mellemstore kraftværker. Udvidelse af infrastruktur og opgradering af teknologi til at levere rene energikilder i alle udviklingslande er et essentielt mål, som både kan fremme væksten og hjælpe miljøet.

Verdensmål 7 i delmål og indikatorer:

Delmål

 

Indikator

 

Forslag til danske målepunkter**

7.1.

Inden 2030 skal der sikres universel adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

7.1.1.

Andel af befolkning med adgang til elektricitet.

 • Andel danske boliger med oliefyr som primær opvarmningskilde.

7.1.2.

Andel af befolkning, som primært anvender rene brændstoffer og ren teknologi.

 • Antal afbrydelser i elforsyningen.

7.2.

Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

7.2.1.

Andel af vedvarende energi i det samlede, endelige energiforbrug.

 • Andel af det samlede energiforbrug, der udgøres af vedvarende energi opdelt efter sektor.
 • Andel af det samlede energiforbrug, der udgøres af vedvarende energi opdelt efter formål.
 • CO2-udledning per kilowatt-
  time for el, gas og fjernvarme.

7.3.

Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

7.3.1.

Energiintensitet målt i forhold til primær energi og BNP.

 • Endeligt energiforbrug sammenholdt med
  bruttoenergiforbrug.

7.a.

Inden 2030 skal det internationale samarbejde styrkes for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.

7.a.1.

Internationale finansielle overførelser til udviklingslande til støtte af forskning og udvikling indenfor ren energi og vedvarende energiproduktion, herunder hybridsystemer.

 • Private midler anvendt til
  klima- og energiforskning.

7.b.

Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne levere moderne og bæredygtige energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, små udviklingsøstater og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive støtteprogrammer.

7.b.1.

Investeringer i energieffektivitet som en procentdel af BNP og mængden af udenlandske direkte investeringer i finansiel overførsel til infrastruktur og teknologi til bæredygtige udvikling.

 


 

 1. *Beskrivelse af Verdensmål: Bæredygtig Business af Steffen Max Høgh & Simon Elsborg Nygaard
 2. **Forslag til danske målepunkter af 2030-panelet