• Verdensmål
 • Bæredygtighed

Verdensmål 8

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle

Beskæftigelsen har været høj i mange lande såsom Danmark og USA indtil coronakrisen, men et kig ud over verdenen viser, at det ikke er tilfældet i mange andre lande. At kombinere økonomisk vækst med bæredygtighed er mildt sagt svært, da vækst historisk set har fulgtes med ikke-bæredygtige handlinger. En central udfordring er her at finde ud af, hvorvidt og hvordan økonomisk vækst kan kombineres med for eksempel miljømæssig bæredygtighed. Verdensmålene forpligter deltagerlandene til at føre en jobskabende politisk samt til at udrydde tvangsarbejde, slaver og menneskehandel. Målet er, at alle kvinder og mænd skal have mulighed for fuld beskæftigelse i 2030*.

Anstændige jobs og økonomisk vækst er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling. Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette.

Verdensmål 8 i delmål og indikatorer:

Delmål

 

Indikator

 

Forslag til danske målepunkter**

8.1.
imageqfkes.png

Den årlige økonomiske vækst pr. indbygger skal fastholdes i overensstemmelse med nationale forhold og, især, på mindst 7 procent vækst i bruttonationalproduktet (BNP) pr. år i de mindst udviklede lande.

8.1.1.

Årlig reel BNP-vækst pr. indbygger.

 • Arbejdsproduktivitet.
 • Bruttonationalindkomst per indbygger.
 • Nettonationalindkomst per indbygger.

8.2.
imagekdb5.png

Der skal opnås højere økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation, blandt andet gennem fokus på høj værditilførsel og arbejdskraftintensive sektorer.

8.2.1.

Årlig reel BNP-vækst pr. beskæftiget person.

 • Overlevelsesrate for
  virksomheder.
 • Virksomhedsdynamik.
 • Erhvervsklimaet i Danmark ud fra Verdensbankens Ease of Doing Business.

8.3.
imagem44fq.png

Der skal fremmes udviklingsorienterede politikker, der støtter produktive aktiviteter, skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativitet og innovation, og som fremmer en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder, gennem bl.a. adgang til finansielle tjenesteydelser.

8.3.1.

Andel af beskæftigelse i den uformelle sektor uden for landbruget, opdelt på køn.

 • Andel vækstiværksættere.
 • Andel vækstvirksomheder.

8.4.
imagevasi7.png

Frem til 2030 skal den globale ressourceeffektivitet inden for forbrug og produktion løbende forbedres, og det skal bestræbes at afkoble økonomisk vækst fra miljøforringelse, i overensstemmelse med de 10‑årige Ramme programmer for bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre, med de udviklede lande i spidsen.

8.4.1.

Materielt fodaftryk, materielle fodaftryk pr. indbygger og materielt fodaftryk pr. BNP.

 • Danskernes forbrug omsat til arealbehov.

8.4.2.

Indenlandsk materialeforbrug, indenlandsk materialeforbrug pr. indbygger og indenlandsk materialeforbrug pr. BNP.

 

8.5.
image2tc2k.png

Inden 2030 skal der opnås fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle kvinder og mænd, herunder også unge og personer med handicap, og med lige løn for arbejde af samme værdi.

8.5.1.

Gennemsnitlig timeløn for kvindelige og mandlige ansatte, opdelt efter type af beskæftigelse, alder og personer med handicap.

 • Andel af virksomheder med
  ansatte i støttet beskæftigelse.
 • Beskæftigelsesfrekvens.

8.5.2.

Ledighedsgraden fordelt på køn, alder og personer med handicap.

 

8.6.
image7xcie.png

Inden 2020 skal andelen af unge, der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse væsentligt reduceres.

8.6.1.

Andelen af unge (15-24 år) der ikke er under uddannelse, i beskæftigelse eller i træning.

 • Ledighed blandt nyuddannede.

8.7.
imageokhug.png

Der skal træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel og for at sikre forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde, herunder rekruttering og anvendelse af børnesoldater, og for at udrydde børnearbejde i alle dens former inden 2025.

8.7.1.

Andel og antal af børn i alderen 5‑17 år, der er involveret i børnearbejde, opdelt på køn og alder.

 

8.8.
imageer1l.png

Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

8.8.1.

Hyppighed af dødelige og ikke-dødelige arbejdsulykker fordelt på køn og migrantstatus.

 • Antal arbejdsulykker.
 • Medarbejderes oplevelse af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen.

8.8.2.

Stigning i national efterlevelse af arbejdstagerrettigheder (foreningsfrihed og kollektive overenskomstforhandlinger) baseret på kilder fra Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og national lovgivning, fordelt på køn og migrantstatus.

 • Forekomst af stress.

8.9.
imagefkk0i.png

Inden 2030 skal der udformes og gennemføres politikker, der fremmer bæredygtig turisme, som skaber arbejdspladser og fremmer lokale kultur og produkter.

8.9.1.

BNP for direkte turisme i forhold til det samlede BNP og vækstrate.

 • Antal Green Key-certificerede hoteller og feriecentre.

8.9.2.

Antal af arbejdspladser i den bæredygtige turismeindustri som en andel af den samlede andel af arbejdspladser i turismeindustrien.

 

8.10.
imagemeldl.png

Indenlandske finansielle institutioners kapacitet for at fremme og udvide adgang til bankforretninger, forsikring og finansielle tjenesteydelser for alle skal styrkes.

8.10.1.

Antal af kommercielle bankfilialer og pengeautomater pr. 100.000 voksne.

 

8.10.2.

Andel af voksne (15 år og opefter) med en konto i en bank eller anden finansiel institution, eller hos en mobil-penge-tjeneste-udbyder.

 

8.a.
imagepk5cr.png

Handelsrelateret bistand til udviklingslandene skal øges, især til de mindst udviklede lande, bl.a. gennem den Styrkede Integrerede Ramme for Handelsrelateret Faglig Bistand til de Mindst Udviklede Lande.

8.a.1.

Forpligtelser og udbetalinger af handelsrelateret bistand.

 

8.b.
imageq0iwt.png

Inden 2020 skal der udvikles og igangsættes en global strategi for at få unge i arbejde, og Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) Globale Jobpagt skal gennemføres.

8.b.1.

Tilstedeværelse af en udviklet og operationaliseret national strategi for at få unge i arbejde, som en særskilt del af den nationale strategi for beskæftigelse.

 


 

 1. *Beskrivelse af Verdensmål: Bæredygtig Business af Steffen Max Høgh & Simon Elsborg Nygaard
 2. **Forslag til danske målepunkter af 2030-panelet