• Verdensmål
 • Bæredygtighed

Verdensmål 9

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Den økonomiske vækst i verdenen er afhængig af investeringer i infrastruktur. Med halvdelen af verdenens befolkning bosiddende i byer kommer behovet for infrastruktur i form af massetransport, veje, kommunikationsteknologi og meget mere kun til at sige. Men der skal udvikles nye og bedre, mere bæredygtige og klimavenlige løsninger gennem forskning og innovation*.

Industri, innovation og infrastruktur er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling. Mere end 4 milliarder mennesker har stadig ikke adgang til internettet, og 90 procent af dem bor i udviklingslandene. Det er afgørende at overvinde den digitale kløft for at sikre lige adgang til information og viden, og derigennem fremme innovation og iværksætteri.

Verdensmål 9 i delmål og indikatorer:

Delmål

 

Indikator

 

Forslag til danske målepunkter**


9.1.
image64jkq.png

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

9.1.1.

Andel af befolkningen udenfor byer, der bor inden for 2 km af en helårsvej.

 • Andel af typer anvendt brændsel i elproduktionen.
 • Punktlighed i togtransporten.

9.1.2.

Passager- og godsmængde, opdelt efter transportform.

 • Oplevet kvalitet og effektivitet af infrastruktur.

9.2.
imageuhpxb.png

En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

9.2.1.

Fremstillingsindustriens merværdi i forhold til BNP pr. indbygger.

 • Erhvervsbeskæftigelsen opdelt efter branche.

9.2.2

Beskæftigelse i fremstillingsindustrien som andel af den totale beskæftigelse.

 • Andel af beskæftigede med grønne varer og tjenester.

9.3.
imageolnl4.png

Små industri- og andre virksomheders adgang til finansielle tjenesteydelser, herunder lånemuligheder til en overkommelig pris skal øges, især i udviklingslandene, og de skal integreres bedre i værdikæder og markeder.

9.3.1.

Andelen af små og mellemstore virksomheder i industriens samlede værditilvækst.

 • Adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder.

9.3.2.

Andelen af små og mellemstore virksomheder med et lån eller en kreditlinje.

 

9.4.
imagei7x2.png

Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

9.4.1.

CO2-udledning ift. værditilvækst.

 • Udledning af CO2e fra
  erhvervslivets brancher.
 • Udvikling i udledning af CO2e
  fra transport.

9.5.
imagexs1q.png

Videnskabelig forskning skal styrkes og den teknologisk kapacitet i de industrielle sektorer i alle lande skal opgraderes, især i udviklingslandene, ved bl.a. inden 2030 at fremme innovation og væsentligt forøge det samlede antal forsknings- og udviklingsmedarbejdere pr. 1 million indbyggere, samt ved at øge de offentlige og private midler til forskning og udvikling.

9.5.1.

Udgifter til forskning og udvikling som en andel af BNP.

 • Erhvervslivets udgifter til egen
  forskning og udvikling.

9.5.2.

Forskere (i fuldtidsbeskæftigelse eller tilsvarende) pr. million indbyggere.

 • Andel af virksomheder med
  innovationsaktiviteter.
 • Udvikling i danske patenter
  indenfor miljørelaterede teknologier.

9.a.
image3fiqd.png

Der skal faciliteres en bæredygtig og robust infrastrukturudvikling i udviklingslandene gennem øget økonomisk, teknologisk og teknisk støtte til afrikanske lande, de mindst udviklede lande, udviklingslande uden adgang til havet, små udviklingsøstater.

9.a.1.

Samlede officielle internationale støtte (officiel udviklingsbistand og anden offentlig finansiering) til infrastruktur.

 

9.b.
image61p3.png

National teknologiudvikling, forskning og innovation i udviklingslande skal støttes, herunder ved at sikre et gunstigt politisk miljø for bl.a. industriel diversificering og højere merværdi for varer.

9.b.1.

Andel af merværdien for mellem- og højteknologi industri af den samlede værditilvækst.

 

9.c.
imageqltf.png

Adgang til informations- og kommunikationsteknologi skal øges betydeligt og det skal tilstræbes at tilbyde alle adgang til Internettet, til en overkommelig pris, i de mindst udviklede lande, inden 2020.

9.c.1.

Andel af befolkning dækket af et mobilt netværk, opdelt på type af teknologi.

 • Bredbåndsdækning i Danmark.
 • Antal e-mærkede virksomheder.

 

 1. *Beskrivelse af Verdensmål: Bæredygtig Business af Steffen Max Høgh & Simon Elsborg Nygaard
 2. **Forslag til danske målepunkter af 2030-panelet