Intro

Der findes flere måder at integrere verdensmålene i forretningen. DI har i samarbejde med en række medlemsvirksomheder og eksperter identificeret en række kernekompetencer, som du med fordel kan dyrke.

For at kunne udvikle en succesfuld forretningsstrategi, der hviler på bæredygtighed, skal du fusionere din virksomheds kernekompetencer med de verdensmål (og mest kritiske udfordringer i verden), som du har de bedste forudsætninger for at bidrage positivt til at løse. Med andre ord, så skal bæredygtighed og forretning integreres i én strategi. 

Dansk Industri har i projektet Fra Filantropi til Forretning (2018-2020) sammen med 21 virksomheder netop arbejdet på at udvikle en proces, der integrerer bæredygtighed og forretningsstrategi.

Processen har seks vigtige nedslag, som enhver virksomhed bør forholde sig til, når bæredygtighed skal ind i kerneforretningen. 

I dette kapitel gennemgår vi alle seks nedslag. Er din virksomhed medlem af DI, kan du få hjælp til processen.

En væsentlighedsanalyse (materiality assessment) har længe været anvendt i virksomheder som et prioriterings-værktøj for at identificere, hvor virksomheden har den største indvirkning på miljø og samfund, der også har betydning for forretningen.

En væsentlighedsanalyse kortlægger samfundstendenser, der kan få indflydelse på forretningen på langt sigt og identificere, hvor din virksomhed bidrager eller modvirker til bæredygtig udvikling.

Samtidig giver det nye muligheder for at udvikle nye produkter eller tjenester, ligesom det muliggør at prioritere virksomhedens ressourcer og afbøder virksomhedens risici.

5 ting du skal gøre

 1. Fastlæg formål og omfang af analysen. Beslut hvad du skal anvende den til, over for hvem og hvad den skal hjælpe med at fortælle, prioritere og budgettere.

 2. Identificér alle væsentlige temaer og kategorisér dem.

 3. Prioritér identificerede temaer efter, hvor vigtige de er for din forretning og for din indvirkning på samfundet.

 4. Analysér resultaterne og den strategiske betydning for forretningen.  

 5. Engagér eksterne interessenter og rapportér. Sørg for transparens i hele processen. 

The Materiality Principle – a deep dive

Læs mereHow to make materiality assessment worth the effort

Læs mereUnilever materiality issues

Læs mereSDG Accelerator Toolbox

Læs mere

Fokusér

Med 17 verdensmål og 169 delmål er det ikke hensigtsmæssigt at arbejde med alle mål. Erfaringer viser, at det skaber mest værdi for virksomheder at fokusere på de 2-3 verdensmål, som man med virksomhedens kompetencer har de bedste forudsætninger for at bidrage positivt til.

Med et valg af 2-3 strategiske indsatsområder kan virksomheden kommunikere en klar og tydelig strategi og vision på området - og sikre, at interessenter som kunder, leverandører, medarbejdere, NGO’er m.v. kan afkode strategi og vision og identificere, hvordan de kan bidrage.

Det handler om at identificere de verdensmål, hvor virksomheden kan bidrage mest til at skabe en bæredygtig udvikling i verden, der samtidig skaber en stærk kobling til virksomhedens eksisterende forretningsmål.

Verdensmålene har også hjulpet virksomheder med at identificere nye mål, der var endnu mere værdiskabende for deres forretning med udgangspunkt i deres unikke kompetencer, fremfor deres nuværende kunder og produkter.

Som hjælp til at identificere de mest værdiskabende verdensmål og udvælge/fokusere, anbefaler DI værktøjet ”Value Scan”, som er udviklet af DI i projektet ”Fra Filantropi til Forretning”.

Value Scan - Kortlæg dit bidrag

Kortlæg din virksomheds  positive og negative aftryk på samfund og miljø - og identificer nye forretningsområder.

For at kunne udvikle en forretningsstrategi, der hviler på bæredygtighed, er det essentielt at kende din virksomheds positive og negative påvirkning på samfund og miljø på tværs af hele værdikæden – fra indkøb, til produktion og det produkt/den service du tilbyder: Hvordan påvirker du hele kæden?
Når du har overblik over det, har du de bedste forudsætninger for at fusionere din virksomheds kompetencer og know how med de verdensmål, som er mest relevante for dig – og derved skabe en mere fremtidssikker forretningsstrategi.

Value Scan stiller fire centrale spørgsmål, som sætter dig i stand til at kortlægger din virksomheds positive og negative indvirkning på hver af de 17 verdensmål. Værktøjet bidrager i øvrigt til at identificere oversete forretningsmuligheder med udgangspunkt i verdensmålene og med udgangspunkt i din virksomheds kernekompetencer. 

Value Scan

Øvelsen giver dig svar på:

 1. Hvilke verdensmål påvirker virksomheden positivt via den eksisterende forretningsmodel?

 2. Hvilke verdensmål påvirker virksomheden negativt via den eksisterende forretningsmodel?

 3. Hvor går virksomheden glip af værdi i den nuværende forretningsmodel, når man gennemgår hvert enkelt verdensmål?

 4. Hvor kan virksomheden skabe helt nye forretningsmuligheder med afsæt i eksisterende kompetencer og viden?

Kortlægningen bør ske i samarbejde med øverste ledelse og med nøglepersoner fra forskellige afdelinger – og når analysen er lavet, skal alle tiltag kategoriseres, og udvalgte tiltag prioriteres afhængig af forretningspotentiale og indvirkning på miljø – på kort og lang sigt.

Når du prioriterer, skal du både vurdere potentialet for din forretning, og i hvor høj grad tiltaget vil have en positiv effekt på samfund og miljø jf. de 17 verdensmål. Vi anbefaler at nedsætte en projektgruppe til at skabe dette overblik, og på baggrund heraf lave yderligere analyser og handlingsplaner for de prioriterede aktiviteter for at sikre fokus og fremdrift. Download materialet her:Value Scan værktøj

Læs mereValue Scan plakat

Læs mereFolder om Verdensmål, delmål og indikatorer

Læs mereKontakt nedenstående for hjælp til værktøjet.

Skab visionen

Når virksomhedens har skabt overblikket og prioriteret indsatsområder på kort og lang sigt – eventuelt med udgangspunkt i en væsentlighedsanalyse og en Value Scan-øvelse, skal disse forankres i en vision.

Visionen har til formål at skabe en klar fortælling om, hvordan virksomheden arbejder for en bæredygtig udvikling. Formålet er at gøre det nemt for alle interessenter at bidrage med løsninger til at komme nærmere visionen og at muliggøre en fælles rejse for alle der har interesse i og kompetencer til at bidrage - på samme måde som Kennedy gjorde med sin berømte ”moonshot tale”.

Dengang Kennedy offentligt erklærede visionen om at få et rumskib sikkert til månen og tilbage igen, var det Amerikanske rumfartsagentur underfinansieret.  Selvom en række raketingeniører mente, at det var umuligt, afholdt det ikke Kennedy fra at sætte det ambitiøse mål. Han viste en tydelig strategisk retning og satte et klart mål, som muliggjorde at andre kunne hjælpe ham med at indfri dette mål.

På samme måde kan en tydelig, klart kommunikeret virksomhedsvision bevirke, at medarbejdere, leverandører, kunder og andre kan være med til at hjælpe en virksomhed i mål.

We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win. John F. Kennedy (1962)

Forstå hvorfor det er afgørende at definere virksomhedens ”purpose”. En TED Talk med Simon Sinek.

Tone from the top

Det er afgørende, at visionen er forankret i virksomhedens topledelse. Hele virksomhedens ”purpose” og forretningsstrategi bygger på visionen, og derfor skal alle virksomhedens aktiviteter efterleve visionen – fra produktudvikling, indkøb, produktion til salg, administration og supportfunktioner. Topledelsen skal især ’walk the talk’ og sørge for, at deres handlinger bakker op om deres budskaber.

En undersøgelse udarbejdet af  Network for Business Sustainability viser, at topledelsens engagement er den mest betydningsfulde faktor for at drive virksomhedes bæredygtighed.

Medarbejdere er mere tilbøjelige til at udvise bæredygtig adfærd, hvis topledelsen ”walks the talk”. Derudover er måden, hvorpå bæredygtighed kommunikeres af topledelsen, vigtig.

Hvis medarbejdere, kunder og andre interessenter fornemmer, at øverste ledelse taler om bæredygtighed, men ikke praktiserer det i strategi og daglige beslutninger, vil de være de første til at opdage manglen på integritet og dermed tabe tilliden.

Denne form for utroværdighed kan let spredes videre til leverandører og samarbejdspartnere, kunder, og eventuelt føre til tab af potentielle forretningsgevinster, da virksomhedens troværdighed forringes.

Få konkrete råd fra Ørsted, der har transformeret organisationen. I nedenstående videoe fortæller Ørsted om de valg, handlinger og kompetencer, de har udviklet for at nå deres resultater.
Deres erfaringer kan kopieres af både store og små virksomheder.

Resultatet blev en forretningsmodel, der både er miljømæssigt og økonomisk bæredygtig.

ØrstedVisionen skal være

Ambitiøs
Vær ambitiøs og fremadsynet. Brug runde tal som 100 og 0. En ambition om at reducere med 30 pct. på 20 år virker ikke seriøs.

Dristig
Visionen skal være så dristig, at du ikke helt ved, hvordan virksomheden når derhen. Men aldrig dumdristig.

Kort og konkret
Visionen skal formuleres kort og konkret, så alle forstår den. Gerne kogt ned til ganske få ord.

Global
Hvis virksomheden har et globalt aftryk, bør visionen også afspejle bidrag til en global bæredygtig udvikling.

Relevant
Visionen handler ikke om virksomhedens omsætning og andre KPI’er. Den handler om hvad virksomheden gør for samfund og miljø.I believe CEOs should ask themselves, what they want in their retirement speech: “Did I primarily make shareholders richer?” or “did I contribute with something that truly made a difference to the world?”. Personally, I have no doubt about what I want. Therefore, my advice would be: Do not wait. Act.” CEO Mads Nipper, Grundfos A/SFormuler visionen

Mange af DI’s medlemmer har arbejdet med dialogværktøjet Vision Card, der hjælper med at formulere en vision, der bygger på virksomhedens evne til at bidrage til et mere bæredygtigt samfund – en bedre verden.

Værktøjet er en overbygning til Value Scan-øvelsen og bidrager ved at motivere virksomheden til at vende egen forretning ’på hovedet’, således at bæredygtighedsspørgsmålet får en ligeså høj prioritet som virksomhedens vækstmål. Netop fordi det skaber en vigtig konkurrencemæssig fordel at skabe en bedre verden.

Visionen definerer virksomhedens "purpose" og fortæller, hvilken positiv forandring virksomheden bidrager til.

Flere og flere virksomheder søger at tage skridtet videre fra ’blot’ at undgå negative indvirkninger til at medvirke til skabelsen af en positiv forandring i det samfund og miljø, de er en del af. De bruger bevidst og aktivt forretningsmodellen til at skabe samfundsværdi og indskrive en samfundsambition i virksomhedens DNA.

De ambitiøse konkurrerer om at skabe mest mulig værdi for verden og lader sig måle på, hvordan de skaber værdi for alle interessenter – kunder, medarbejdere, aktionærer, miljø, leverandører og samfundet generelt.


Vision card

Læs mereB Corp certificering

B Corp er en global bevægelse af virksomheder med et fælles mål: at redefinere det, der skaber succes i erhvervslivet. Det er erhvervslivets eget løfte til verden om at være ’godt selskab’. B Corps har specifikt valgt at sidestille formål og profit.

De bruger aktivt og bevidst kerneforretningen som løftestang til at skabe en positiv samfundsforandring. 

Perspektivet gør op med erhvervslivets mantra om, at aktionærenes interesser kommer først, men betragter derimod aktionærer, medarbejdere, kunder, leverandører, miljøet og samfundet generelt som ligestillede.

Besøg B Corp

Topledelsesengagement

Download

Engagér

En vigtig forudsætning for succes i arbejdet med at koble bæredygtighed ind i kerneforretningen er at engagere og involvere virksomhedens ledelse, at få medarbejdernes opbakning og at inddrage virksomhedens eksterne interessenter.

Når hele organisationen bakker op, så vil alle bidrage med ideer og være på udkig efter løsninger – både internt og eksternt blandt eksterne partnere som leverandører, kunder, NGO’er, universiteter og andre relevante samarbejdspartnere.

Det er derfor vigtigt at opretholde en vedvarende indsats for at skabe medarbejderengagement i forhold til verdensmålene og gøre det tydeligt, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til at opnå virksomhedens vision.

I dette kapitel sætter vi fokus på, hvordan du identificerer og involverer interessenter, og får indsigt i, hvad andre virksomheder gør.


Fra shareholder værdi til systemværdi

Virksomheder har i de seneste årtier bevæget sig fra den traditionelle ”shareholder værdi” – model, hvor indtjening og afkast til aktionærerne var det primære formål med forretningen, mens negativ indvirkning på for eksempel miljø og samfund var lavere prioriteret.

At være 'mindst dårlig' blandt konkurrenterne er langt fra godt nok i dag. For at trives og sikre virksomhedens fremtidige berettigelse skal virksomheden finde nye måder at skabe værdi på. Værdi i miljømæssig, social og økonomisk forstand.

Derfor har ”Shared Value” vundet indpas i mange danske virksomheder. Forretningen og investorer kommer stadig i første række, men der sikres kompensation for sociale og miljømæssige negative påvirkninger – bl.a. gennem positive bidrag gennem virksomhedens CSR-tiltag.

Vi ser et paradigmeskift i disse år. Virksomhederne bevæger sig nu ind i ”System Value”, hvor omdrejningspunktet og den primære målsætning er at adressere sociale og miljømæssige behov. Målet er ikke blot at forhindre negativ omtale, men tværtimod at accelerere en bæredygtig udvikling. 

Dette kan du læse mere om ved at klikke på nedenstående link.

Future Fit Business: What you need to know

Læs mereDen stakeholder-responsive organisation

For at kunne skabe værdi i forretningen med udgangspunkt i ”System Value” er det afgørende at identificere og forstå virksomhedens interessenter og deres rolle i forhold til virksomhedens indvirkning på bæredygtig udvikling. Derfor har alle afdelinger i en virksomhed et ansvar – alt fra topledelsen til R&D, salg og produktion.

Til eksempel kan virksomhedens udviklingsafdeling skabe relationer til GTS-institutter eller universiteter, der kan bidrage til innovative bæredygtige løsninger.

Et andet eksempel er virksomhedens indkøbsafdeling, der som minimum sikrer, at leverandører lever op til internationale standarder  inden for bæredygtighed. Den kan eventuelt gå skridtet videre og skifte til mere bæredygtige leverandører eller ligefrem argumentere for, at visse produkter fases ud, fordi der ikke findes forsvarlige leverandører eller materialer.

Involver på tværs af virksomheden

En god forretningsstrategi indebærer, at virksomheden har identificeret, prioriteret og engageret sine vigtigste interessenter og koblet dem til virksomhedens egen vision. Det betyder, at alle funktioner i en virksomhed er en del af strategien, og derfor kræver det en bred, tværfunktionel opbakning fra hele ledelsen. Det gælder også den valgte ledelse.

En involveret ledelse skal:

 • Kortlægge virksomhedens overordnede funktioner og udnævne en leder for virksomhedens bæredygtighedsstrategi i den pågældende funktion (f. eks. indkøb, F&U, produktion, salg).
 • Identificere konkrete ansvarsområder for hver funktion, inklusive den valgte ledelse. 
 • Prioritere relevante interessenter for hver afdeling i virksomheden.
 • Styrke relationer til interessenter med fokus på virksomhedens og/eller interessentens bæredygtighedsstrategi.


For eksempel er F&U ansvarlig for at tilføre viden til organisationen om forskningspartnere og gå i dialog med disse om udvikling af produkter, der understøtter virksomhedens bæredygtighedsstrategi. Mens Salg & Marketing skal tilføre viden om kundernes bæredygtighedsmål og gå i dialog med disse om at hjælpe kunderne om at indfri deres mål.10 dogmer til bæredygtig ledelse

1.  Der er et højere mål: livet.
2.  Start med dig selv.
3.  Vær den stabile kraft, der gør forskellen.
4.  Tænk både fortid, nutid og fremtid.
5.  Lav en plan ud fra hvordan du vil huskes.
6.  Se både trusler og muligheder for din forretningsmodel.
7.  Definér ”nærmeste udviklingsområde”.
8.  Bevar kompleksiteten.
9.  Tænk vækst i et økonomisk, socialt og miljømæssigt perspektiv.
10.  Gør det sammen – i partnerskaber.

Læs mere: 10 dogmer om bæredygtig ledelse.

Empowering Employees through Teams and Tools

Læs mere


Involver medarbejderne

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, og det er gennem medarbejderne, at virksomhedens vision kan realiseres. Derfor er det afgørende, at alle jobfunktioner forstår og bakker op om virksomhedens vision, og at der skabes et fælles ejerskab og engagement for at nå virksomhedens mål inden for bæredygtighed. Dette kan bl.a. opnås gennem Value Scan øvelsen, som sikrer at alle medarbejdergrupper forstår verdensmålene og selv identificerer deres eget bidrag og kommer med indspark til, hvordan virksomheden kan bidrage til verdensmålene og gøre en forskel i verden.

Se filmen #iRockGlobalGoals fra Rockwool Group A/S om medarbejdernes engagement omkring verdensmål.

Medarbejderaktivisme kan lyde som en udfordring for ledelsen, men du gør klogt i at understøtte dine medarbejderes engagement i den grønne omstilling og bruge det konstruktivt til at udvikle din forretning.

DI Rådgiverne

Involver virksomhedens kommercielle ledere

De virksomheder der har forretningssucces med bæredygtighed er gode til at engagere de kommercielle ledere, såsom salg, markedsføring og forretningsudvikling. Når disse ledere begynder at se værdi i bæredygtighed, flyttes samfundsansvar ind i strategi. Men hvordan griber man bæredygtighed an på en måde, der giver mening for disse ledere, når de påstår, at kunderne ikke er interesserede?

Det har vist sig at være muligt at  anvende bæredygtighed til at forstærke kundeengagement, skabe en stærkere markedsposition eller brand identitet. I nogle tilfælde kan bæredygtighed føre til højere pris eller mersalg. Men det er ikke nemt, for virksomheder skal ofte samtidig sørge for at levere på pris, kvalitet og leverance, der er lige så konkurrencedygtig som deres ikke så bæredygtige konkurrenter.

For at starte en dialog med salgschefen:

 1. Identificer de kundegrupper der muligvis kunne være modtagelig over for kommunikation/produkter, der tager udgangspunkt i bæredygtighed. Det kan f. eks. inkludere kunder, der har erklærede bæredygtighedsambitioner.

 2. Lav interviews med disse og andre kunder - ikke med udgangspunkt i bæredygtighed, men på baggrund af, hvad der er vigtigst for kunden (udover pris, kvalitet, og leverance.) For eksempel, er kunden optaget af deres image og renommé? Hvorfor? Hvad sker der, hvis deres image skades?

 3. På baggrund af 3 – 5 topprioriteter hos kunden kan vi bygge en bro fra vores nuværende value proposition og muligvis udvide den til at bibringe samfundsværdi på baggrund af bæredygtighed, der appeller til kundens prioriteter som f.eks. renommé. Og i samarbejde lave udviklingsprojekter med kunden for at imødekomme kundebehov og udvikle virksomhedens portefølje af produkter eller services, der understøtter bæredygtighed og verdensmål. Involver eksisterende såvel som nye partnere 

FN’s verdensmål har givet en fælles ramme på tværs af sektorer til at slå sig sammen om at udvikle og levere bæredygtige løsninger i stor skala. 

Verdensmål nr. 17 handler specifikt om at etablere partnerskaber, fordi ingen interessenter kan tackle de globale udfordringer alene. Partnerskaber skal forstås i bred forstand og omfatter alle interessenter og alle typer af partnerskaber. De kan skabes mellem industrier, gennem inddragelse af NGO’er og andre organisationer, du kan invitere start-ups til at understøtte din transformation eller offentlige partnere. Med andre ord: Du har en udfordring, du ønsker at løse. Hvilke partnere kan hjælpe dig med at skabe en løsning, der bringer værdi til verden.

Her finder du indgange, inspiration og idéer til nye partnerskaber. Listen vil blive udvidet løbende. Kontakt redaktionen, hvis du har kendskab til andre relevante partnerskabsplatforme.

Hvad er et godt partnerskab?

Læs mere

Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030

Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G) er et initiativ, der blev påbegyndt i 2018, med ambitionen om at blive verdens førende forum for udvikling af konkrete offentlige/private partnerskaber i stor skala, til at levere på verdensmålene og Paris-aftalen.

P4G samler offentlige og private organisationer og NGO’er i innovative partnerskaber for at fremme løsninger, der hjælper med at imødekomme menneskehedens største behov på fem nøgleområder: fødevarer og landbrug, vand, energi, byer og cirkulær økonomi.

P4G

Læs mere

DANIDA

Danida udvikler og støtter partnerskaber mellem erhvervslivet, regeringen og civilsamfundet, som ellers ikke ville finde sted.

Ministeriet samarbejder med internationale organisationer og partnere for at sikre en bedre ramme for vækst og beskæftigelse i udviklingslandene.

DANIDA

Læs mereNote on market based developments

Download

Access2Innovation

Access2Innovation (A2I) er et dansk initiativ der samler civilsamfundsorganisationer, virksomheder, offentlige institutioner og den akademiske verden i nye partnerskaber.

A2I hjælper med at skabe nye bæredygtige løsninger og forretningsmodeller, der er rettet mod udviklingslande. Partnerne mødes for at finde frem til løsninger på konkrete problemer i udviklingslande.

Access2Innovation

Læs mere

Filmen præsenterer de grundlæggende idéer bag Acces2Innovation og viser noget af det arbejde som udføres i netværket.

FN's online platform for SDG-partnerskaber

The Partnerships for SDGs online platform er FN's globale register over partnerskaber, der arbejder for at implementere Verdensmålene for bæredygtig udvikling. 

Formålet med platformen er at mobilisere partnerskaber til støtte for SDGerne. Den bruges til at dele viden og informere om SDG-relaterede partnerskaber.

FN's platform for SDG-partnerskaber

Læs mere

Test og skalér

Når du har identificeret de aktiviteter, som din virksomhed kan implementere for at bidrage til verdensmålene, skal disse prioriteres, testes og - hvis de har det ønskede resultat – skaleres op.

Det første du skal gøre er at prioritere de aktiviteter, som i kombination har størst samfundsmæssig effekt og som bidrager mest til at øge din afsætning og fremtidssikre din forretning. Disse aktiviteter kan spænde over alt fra omlægning til bæredygtige interne processer og indkøb til udvikling af nye services og produkter. Når prioriteringen er på plads, skal aktiviteterne realiseres og testes. 

Som udgangspunkt for prioriteringen kan du lave et  Value  Scan, der hjælper dig med at identificere de områder, som virksomheden kan bidrage med for at skabe mere samfunds- og miljømæssig værdi.

Dernæst skal  aktiviteterne prioriteres og forankres med ressourcer og ansvarlige tovholdere, inden de søsættes. Dette sker enten ved at dedikere ressourcer i de relevante afdelinger eller ved at nedsætte et projektteam.Mange virksomheder sætter en portefølje af forskellige aktiviteter sammen for at undgå en udelukkende kortsigtet indsats. Dermed kan lavt hængende frugter være med til at finansiere de lidt større tiltag. Det kan også være klogt at inkludere symbolske aktiviteter, såsom udskiftning af engangsplast i kantinen, der kan have stor betydning for medarbejderne.

Endelig skal ideerne realiseres. I denne fase er det vigtigt med løbende brugervalidering af de tiltag, du arbejder med at udvikle, så du ikke investerer mange ressourcer i aktiviteter og produkter, der ikke er efterspørgsel på.

Du skal sikre efterspørgsel allerede i udviklingsfasen. Til dette formål findes der en række ’Fail fast’-brugerinvolverende metoder, der sikrer at du hurtigt opdager fejl eller mangel på efterspørgsel og kan tilpasse aktiviteten/produktet eller helt skrotte den, hvis markedet ikke tager imod den som forventet.Designmetoder

I realiserings- og udviklingsfasen kan du med fordel anvende forskellige designmetoder. Nedenfor kan du læse om tre metoder til, hvordan de anvendes og til hvilket formål.pretotyping og prototyping

Læs mereDesignsprints

Læs mereUdvikling af valuepropositions

Læs mere

Forankre

Bæredygtighed og Verdensmål skal forankres, så de er en integreret del af hele organisationen via understøttende strukturer og processer. Således går bæredygtighed og Verdensmål fra at være et ’nyt sprog’ for hele virksomheden til at blive en forankret del af virksomhedens vision, beslutningsgrundlag og produktionsapparat. Og således etableres der et naturligt bindeled mellem dagligdagens arbejde og den større, langsigtede vision.

Forankre understøttende strukturer og processer

Det er vigtigt, at verdensmålene ikke kun ’bor’ i enkelte afdelinger, men at bæredygtighedstankegangen går på tværs af og ejes af hele organisationen og alle medarbejdere. Bæredygtigheden skal forankres, og medarbejdere og ledere skal have forskellige typer incitamenter til at træffe beslutninger, der understøtter bæredygtighed og en bæredygtig vision.


Metoder der forankrer bæredygtighed i organisationen

 • Ambassadører eller Bæredygtighedskomité (Sustainability Committee)
  Nogle virksomheder udpeger bæredygtighedsambassadører.
 • Eksisterende ledelsesstruktur
  Ledelsen og/eller bestyrelsen sikrer, at topledelsen står i spidsen som ansvarlig for at koble bæredygtighed til forretningen.
 • Task force
  Andre virksomheder etablerer tidsbegrænsede arbejdsgrupper med konkrete formål til at opnå et projekt.

 • Community of Practice
  Denne tilgang er baseret på en ikke-top styret forbindelse mellem ledere og medarbejdere, der skal koordinere indsatsen baseret på personlige ansvarsområder og ansvar for at levere ind til den identificerede målsætning. Fokus her er på læring, innovation fra bunden og samarbejde på tværs. 

 

Nogle virksomheder formår at  inddrage hele organisationen ved at lave en række initiativer for alle medarbejdere på tværs af alle afdelinger. Det kunne f.eks. være ’innovation challenges’, hvor virksomhederne inviterer og præmierer deres medarbejdere for nye ideer til bæredygtige optimeringer eller produkter, der bidrager til de verdensmål som virksomheden understøtter.

Et eksempel på en innovation challenge er Sustainable Build, som hvert år iniviterer innovatører til at byde ind med et produkt, en platform, service eller forretningsmodel, der kan løse fremtidens udfordringer, samt udnytte muligheder, inden for bæredygtigt byggeri. Læs mere om Innovation Challenge 2020 nedenfor. Sustainable Build

Gå til site
Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Anne-Louise Graves Sandby-Møller

Chefkonsulent

DI Bæredygtig Forretningsudvikling